Vil du være aktiv i dit lokale friluftsråd?

Oplever du, at friluftslivet har dårlige vilkår i det område, hvor du bor eller dyrker friluftsliv? Eller har du et lokalt friluftsprojekt, som du gerne vil have udført? Så se med her.

De lokale friluftsråd giver nye muligheder for DVL's aktive i Friluftsrådet - her til møde i Nationalpark Thy 2019.

De lokale friluftsråd giver nye muligheder for DVL's aktive i Friluftsrådet - her til møde i Nationalpark Thy 2019.

En sti i dit nærområde, et fugletårn i mosen, et naturprojekt eller noget helt fjerde er eksempler på noget, du selv kan gøre noget ved. Hvis du har en god friluftsidé eller -sag, kan du forelægge den for dit lokale friluftsråd, der vil tage stilling til ideen og måske oprette en temagruppe, som kan arbejde med sagen for at få den realiseret.

Eller måske har dit lokale friluftsråd allerede oprettet nogle temagrupper, som du kan tilmelde dig alt efter dine interesser.

Her er der nogle nye begreber, som skal forklares nærmere. Det skyldes, at Friluftsrådet er ved at overgå til en ny lokal struktur. Formålet med den nye struktur er at få flere lokale borgere til at interessere sig for og indgå i Friluftsrådets lokale arbejde , og i bedste fald blive ambassadør for det lokale friluftsråd.

Går fra kreds til lokale friluftsråd

Friluftsrådet har 23 kredse i hele landet. Hver kreds omfatter et antal kommuner. Strukturen i opbygningen af kredsene er under forandring, og titlen ’kreds’ ændres til ’lokale friluftsråd’. Tre kredse afprøver den nye struktur og har gjort det siden 2018. Seks kredse har i 2019 meldt sig, og til foråret 2021 forventes det, at alle 23 kredse er overgået til den nye struktur og kan kalde sig for ’lokale friluftsråd’.

Min kreds hedder nu ”Friluftsrådet Storkøbenhavn Vest” og omtales som ’det lokale friluftsråd’. Den årlige generalforsamling (kredsrepræsentantskabsmødet) kaldes nu for årsmødet og indeholder, udover valg til bestyrelsen, også en diskussion af temagrupper, planlægning af det kommende års friluftssager (årsplanen) og behandling af en udvalgt friluftspolitisk problemstilling.

Årsmødet er åbent for alle interesserede – dog skal man være medlem af en af Friluftsrådets medlemsorganisationer, fx Dansk Vandrelaug, for at kunne stemme. Der er ingen begrænsning for, hvor mange medlemmer, der kan være med i det lokale friluftsråd – dog kan én medlemsorganisation maks. besætte 1/3 af pladserne i bestyrelsen. Er der fx ni bestyrelsesposter, kan der maksimalt sidde tre repræsentanter fra samme organisation i bestyrelsen.

Det betyder så at kredsrepræsentanter og suppleanter ikke længere eksisterer i den nye struktur. Det lokale friluftsråd består i stedet af medlemmer, og bestyrelsen består af formand, et antal kommunekoordinatorer og eventuelle specialposter.

Hver kommune repræsenteret

I det lokale friluftsråd skal der vælges 1 kommunekoordinator for hver kommune. Da Storkøbenhavn Vest har 8 kommuner skal vi vælge 8 kommunekoordinatorer samt en formand, der så udgør bestyrelsen. Derudover er det også muligt at oprette specialposter, fx kommunikationsansvarlig, webpostkasseansvarlig, evt. temagruppekoordinator osv.

På årsmødet fastlægges en plan for det kommende års arbejde, og det diskuteres, hvilke fokusområder og temaer, der skal arbejdes med. Det kunne være nogle af de sager eller projekter, der er nævnt tidligere i teksten. Temagrupper kan løbende oprettes og nedlægges. De er åbne for alle, der er medlem af det lokale friluftsråd, og der kan også inviteres udefrakommende med særlig viden og interesse for emnet, hvis det findes nødvendigt.

DVL’s aktive deler erfaringer

Vi har den 23-24. november i Nationalpark Thy haft det årlige møde for vores aktive i Friluftsrådet. Vi havde et godt møde med indlæg om det, der sker i DVL og i Friluftsrådet, det fremtidige stiarbejde på nationalt plan og om den nye struktur. Der var også en fortælling om Nationalpark Thy og en fin vandretur i nationalparken i området ved Stenbjerg. Repræsentanter fra det lokale friluftsråd i Århus Bugt og Sydvestjylland, som er overgået til den nye struktur, fortalte om erfaringerne med den nye struktur og de er nu alle med i en temagruppe.

Det næste årlige møde bliver den 21-22. november 2020 i Nationalpark Vadehavet, og deltagergruppen vil være de tilbageværende kredsrepræsentanter i den gamle struktur, samt medlemmer af temagrupperne eller bestyrelserne i den nye struktur.

Gå med her

Er du interesseret skal du gå til dit lokale friluftsråds årsmøde til foråret, hvor du kan blive registreret som medlem af dit lokale friluftsråd, samt stille op til valg til bestyrelsen eller tilslutte dig en temagruppe.

Følg med på Friluftsrådets hjemmeside og abonnér på nyhedsbrevet fra Friluftsrådet.

Af Ole Bertelsen, bestyrelsesmedlem i Friluftsrådet Storkøbenhavn Vest