Vedtægter for DVL Holstebro

Udskriftsvenlig kopi, klik her

Standardvedtægter for en lokal afdeling af Dansk Vandrelaug

 1. Navn og hjemsted:
  Afdelingens navn er Dansk Vandrelaugs Holstebro afdeling.
  Afdelingens hjemsted er Holstebro by.
 2. Tilhørsforhold:
  Afdelingen er en lokal afdeling af landsforeningen Dansk Vandrelaug og er underlagt dennes love.
 3. Formål:
  Afdelingen skal inden for sit område medvirke til gennemførelse af DVL’s formål, herunder virke for udbredelsen af et sundt friluftsliv med hovedvægten lagt på vandreture.
 4. Medlemskab:
  Medlemmer af afdelingen er de medlemmer af DVL, der bor i Holstebro, Lemvig, Struer kommuner.
  Dog kan et medlem, uanset hjemstedskommune, vælge at lade sig registrere som medlem af en afdeling efter eget valg.
 5. Kontingent:
  Afdelingen bygger sin økonomi på tilskud fra landsforeningen og kan ikke opkræve særskilt kontingent.
 6. Generalforsamling:
  a. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april. Kun medlemmer over 18 år er valgbare. Alle medlemmer har stemmeret.
 7. Indkaldelse sker gennem indkaldelse på DVL Holstebros hjemmeside og/eller Nyhedsbrevet for DVL Holstebro med mindst 3 ugers varsel.
 8. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.
 9. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fremtidigt arbejde
  6. Valg af
  a. Formand (hvert andet år)
  b. Yderligere medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter
  c. Revisor og suppleant
  d. Landsmødedeltagere (se DVL’s love)
  7. Eventuelt

 

 1. Afstemning om dagsordenens enkelte punkter afgøres ved simpel stemmeflerhed, se dog om afdelingens opløsning pkt. 11 og vedtægtsændringer pkt. 12.
  Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde.
 2. Formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Der vælges mindst 2 medlemmer hvert år. Bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år.
 3. Ved skriftligt valg af bestyrelsesmedlemmer og landsmødedeltagere skal stemmesedlen for at være gyldig udfyldes med navnene på det antal kandidater, som skal vælges.
 4. Ekstraordinær generalforsamling
  Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 20 medlemmer skriftligt har anmodet om det. I anmodningen skal der oplyses om hvilke sager, der ønskes behandlet.
  Indkaldelse skal ske gennem DVL’s hjemmeside og/eller Nyhedsbrevet for DVL Holstebro. Endelig kan det ske ved brev eller e-mail til samtlige medlemmer udsendt via sekretariatet med mindst 14 dages varsel.
  Ekstraordinær generalforsamling skal være afholdt senest 3 måneder efter, at anmodningen er modtaget. Ændring af vedtægter kan ikke finde sted på en ekstraordinær generalforsamling.
 5. Bestyrelsen
  a. Bestyrelsen består af formand + mindst 4 andre bestyrelsesmedlemmer.
  b. Bestyrelsen leder og repræsenterer afdelingen i overensstemmelse med dens formål. Til løsning af opgaverne disponerer bestyrelsen over afdelingens midler. Bestyrelsens arbejde er ulønnet.
  c. Bestyrelsen arbejder under ansvar over for landsforeningen. Den kan ikke forpligte landsforeningen, ej heller afdelingens medlemmer ud over afdelingens formue.
  d. Bestyrelsen konstituerer sig efter valget med næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis medlemmer kan vælges også uden for bestyrelsen, til udførelse af særlige opgaver.
  e. Bestyrelsen samles efter indkaldelse fra formanden og skal indkaldes, hvis en tredjedel af dens medlemmer fremsætter ønske herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer er mødt. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. I formandens fravær medfører stemmelighed, at afgørelse ikke kan træffes.
  f. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden – herunder afdelingens tegningsregler.
 6. Regnskab
  Regnskabsåret er kalenderåret.
  Det reviderede og af generalforsamlingen godkendte regnskab indsendes af bestyrelsen til landsforeningen.
 7. Kredse
  Medlemmer af afdelingen kan oprette aktivitetskredse, der selvstændigt kan fungere under afdelingen med egne vedtægter, ledelse, økonomi og revision. Vedtægter for kredse skal godkendes af afdelingsbestyrelsen. Ingen kredse kan forpligte afdelingen. Ophæves en kreds, tilfalder dens formue afdelingen.
 8. Afdelingens opløsning
  Afdelingen opløses, hvis en i denne anledning indkaldt generalforsamling vedtager dette. Forslaget om at opløse afdelingen skal fremgå af indkaldelsen, og vedtagelse kræver at mindst to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer er for opløsning. I tilfælde af opløsning tilfalder afdelingens midler landsforeningen.
 9. Vedtægtsændringer
  Ændringer i vedtægterne kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling. Vedtagelse kan kun ske med mindst to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer. Ændringerne bliver først gyldige, hvis de herefter godkendes af Dansk Vandrelaugs styrelse.

Således vedtaget på generalforsamlingen 01/03/2024