Generalforsamlingsreferat 2023

Generalforsamling DVL – Fyn 26. marts 2023

Referat fra generalforsamling i DVL-Fyn
23. marts 2023 i Vissenbjerghus, Vestergade 4, 5492 Vissenbjerg

Nanna Floor bød velkommen til 47 fremmødte deltagere.

Bestyrelsen
Tilstede: Nanna Floor, Erik Knudsen, Gunde Jepsen, Carsten Myntman, Marianne Honore, Mie
Svidt, Referent: Annette Thyregod.

Deltager fra DVL’ hovedafdeling: Steen Kobberø-Hansen, Lyngby afd.

Valg af dirigent – Rasmus Skytte modtog valg og konstaterede, at generalforsamlingen var
lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Formandens beretning
Nanna Floor gennemgik udviklingen i antallet af ture, antal deltagere, antal aktive turledere, antal
deltagere i Vandrernes Dag, længde af ture, antal nye medlemmer, aktivitetsniveau, startpunkter
for turene og turfordeling på Fyn og omegn. Nanna Floor nævnte kort input fra Formandsmøder,
Regionsmøder og Landsmøde så som Økonomi, DVL’s Hus på Kultorvet, Kontingent. Steen
Kobberø stopper som landsformand. Vandrenes dag afholdes den 23. september 2023. Dagen
markeres samtidig med European Walking Day, der arrangeres af ERA i forbindelse med European
Week of sport.
Beretning blev godkendt.

Se beretning på hjemmesiden.
Kassererens beretning
Kasserer Gunde Jepsen gennemgik det fremlagte regnskab.
Kurser: 0
Ingen turlederkurser
On-linekurser koster ikke noget.
Uddybende forklaring: Vandreture = kørepenge, 90 års fødselsdag, kr. 4.570. kr. 50.000 udlånt til
Hovedstyrelsen, da det bankmæssigt/rentemæssigt kunne betale sig , at afdelinger
lånte penge ud, og Hovedstyrelsen lånte. Det gav færre renter/gebyrer for begge
parter.
Regnskabet blev godkendt.
Se regnskab på hjemmesiden.

Indkomne forslag
Ingen forslag.

Fremtidigt arbejde
Fastholdelse af medlemmer: Hvad skal vi gøre for at medlemmer ikke melder sig ud? Tal med nye
medlemmer. Mere samkørsel.
Flere medlemmer skal anvende vores mailgruppe og Facebookgruppe. Mie Svidt varetager
administrationen af grupperne.
Planlægningsmøder revurderes. Forslag 4 gange årligt. Tales igennem ved kommende
planlægningsmøde.
Opfordring til fremmøde ved planlægningsmøderne, selvom man ikke har ture.

Valg af bestyrelse
Genvalgt som formand, 2 år:
Nanna Floor Clausen
Carsten Myntman genopstillede ikke
Marianne Honore genopstillede, 2 år.
Nyvalg til bestyrelse, 2 år:
Peter Thomsen
Genvalg til suppleant, 1 år:
Erik Juul Knudsen
Robert Lundkær Jensen genopstillede ikke
Nyvalg som suppleant Birthe Leth, 1 år.

Valg af revision
Ulla Vittrup blev valgt som revisor for 1 år.
Lise Sørensen blev valgt som revisorsuppleant for 1 år.

Den nye bestyrelse holder konstituering, den 11. april 2023 kl. 16.00 i Bolbro Brugerhus.
Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

Deltagere til Landsmødet 4. november 2023.
Delegerede:
Birthe Leth, Mie Svidt, Peter Thomsen
Suppleanter:
Marianne Honore og Gunde Jepsen.
Nanna Floor deltager som formand.
Note: Efterfølgende besluttet, at Peter Thomsen bliver suppleant til Landsmødet og Gunde Jepsen
deltager i Landsmødet.

Eventuelt
Bemærkninger/opfordringer og spørgsmål:
Spørgsmål om dato for Vandrenes dag – 23.september.
Forklaring om Historiske ture. F-ture betyder fagligt indhold.
Niels Staal stopper i Friluftsrådet. Nyt medlem ønskes til Nordfynskredsen. Kan være med til at
præge udviklingen omkring Hesbjergskoven. Interesserede melder tilbage til Nanna Floor.
Dorrit Pedersen ønsker flere korte ture. Opfordret til at komme med forslag.
Kortere ture kræver flere turledere.
Karen Henriksen mener, der sker fravalg p.gr.a. længden.
Egon forslog: at passere udgangspunktet flere gange, hvorved man selv vælger turens længde.
Opfordring til: at angivelse af turlængder er mere nøjagtige.
Karin Basse er villig til at lave kortere ture.
Flere turledere til aftenture.
Lange ture evt. med hjælper.
Forklaring på brugen af mailgruppen. Husk ikke at svare alle.
Nanna Floor opfordrede til, at vi hilser på hverandre ved fremmøde til vandreture. Hvordan vi
hilser, vælger vi selv!

Generalforsamlingen blev afsluttet med en vandretur med udgangspunkt fra Vissenbjerghus,
ledet af Jørgen Pedersen og Lise Knudsen.

Nanna Floor. Tak for god ro og orden. Tak til bestyrelse, turledere, webmaster m.fl. for godt
samarbejde. Nanna Floor overrakte Carsten Myntman et gavekort for hans indsats. Carsten
fortsætter som webmaster.
Steen Kobberø afsluttede udenfor referat om strøtanker for DVL’s fremtid.

Referent: Annette Thyregod 26. marts 2023.