Generalforsamlingsreferat 2021

Referat fra generalforsamling i DVL-Fyn
 30.maj 2021 på Hørvævsmuseet på Krengerup Slot (udsat fra den 21. marts 2021)
Niels Staal Jensen bød velkommen til 36 fremmødte deltagere.
Tilstede: Erik Knudsen, Gunde Jepsen, Bente Fugl og Annette Thyregod.
Deltager fra  DVL’Styrelse: Johan Gaunitz
Afbud fra: Carsten Myntman, John Lundgren og Jens Jørgensen.
Valg af dirigent – Rasmus Skytte modtog valg og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
Formandens beretning
Niels Staal gennemgik udviklingen i medlemstal, antallet af ture, aktivitetsniveau og antal af aktive turledere.
På Vandrernes Dag deltog 56/Svanninge Bjerge og Sundet.
Niels nævnte kort DVL’s håndtering af restriktionerne ifm. Coronaen.
Niels konkluderede at DVLFyn har trofaste medlemmer, medlemstallet er gået op. Ingen mistede medlemmer.
Beretningen blev godkendt.
Se formandens beretning på hjemmesiden.
Kassererens beretning
Kasserer Gunde Jepsen gennemgik det fremlagte regnskab. Forklarede betydningen af periodisering af regnskabet samt forskellen i tallene 2019/2020 for kontingentandel og aktivitetstilskud.
Regnskabet blev godkendt.
Se regnskab på hjemmesiden.
Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
Fremtidigt arbejde
Niels Staal adresserede spørgsmålet til ny formand og kommende bestyrelse.
Nedenstående spørgsmål/kommentarer og forslag til DVL’s nuværende og kommende  ”trivsel”.
Interesse for Stilleture.  God oplevelse.
Hvordan får vi en større forening og flere ture?
Dejlig tur til Fur. Lokalkendskab en fordel.
Ros til turene generelt.
Aktivitetsudvalgets arbejde genoptages.
Forslag om kombination af cykle- og vandreture.
Ønske om flere korte aftenture.
Ros til dobbeltturene.
Forslag om envejsture som supplement til rundture.
Forslag om fællesspisning. Kulturelle indslag.  Evt. guidede ture med fortælling om lokalområder.
Forslag om social vandring 2 gange om året med kort vandring og efterfulgt af fællesspisning.
DVL’s repræsentant gjorde opmærksom på det hensigtsmæssige i at lægge turene i nærheden af busforbindelser.
Ovenstående input diskuteres på førstkommende bestyrelsesmøde.
Valg til bestyrelsen
Niels Staal Jensen formand, var på valg, men ønskede ikke genvalg.
Nyvalg:
Nanna Floor Clausen blev valgt som ny formand for 2 år.
 Carsten Myntman modtog genvalg for 2 år.
Bestyrelsesmedlem Jens Jørgensen ønskede ikke genvalg.
Nyvalg:
Marianne Honoré for 2 år.
Best. Suppl. Erik Juul Knudsen modtog  genvalg for 1 år.
Best. Suppl. Mie Svidt, nyvalgt for 1 år.
Elise Hviid blev genvalgt som revisor for 1 år.
Jytte Holst genvalgt som revisorsuppleant for 1 år.
Den nye bestyrelse holder overdragelsesmøde, endnu ikke fastsat dato.
Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder.
Niels Staal fik overrakt gavekort og buket, som tak for hans store indsats.
 Jens Jørgensen har på privatbolig fået overrakt et gavekort.
Deltagere til Landsmødet
Marianne Honore,  Stig Lægdsgaard Madsen, Mie Svidt og Jytte Holst. Birte Leth og Annette Thyregod blev valgt som suppleanter.
Nanna Floor deltager som formand.
Landsmødet  afholdes  november 2021.
Eventuelt
Generalforsamlingen blev afsluttet med en vandretur med udgangspunkt fra Krengerup Gods.
Deltagere udtrykte stor tilfredshed med DVL’s vandreture og med det arbejde, der bliver gjort.
Spørgsmål: hvem finder på turene? Kommer der folder for 2.halvår?
Johan Gaunitz  udtalte sig generelt,  om det at vandre i DVL.
Niels Staal Jensen. Tak for god ro og orden. Tak til  bestyrelse, turledere,  webmaster m.fl. for godt samarbejde.
Referent: Annette Thyregod, den 30. maj 2021

 

Afdelingsregnskabet for 2020 kan ses her

General statistik 2020 kan ses her