Vedtægter

Dansk Vandrelaug Fyn vedtægter

1)    Afdelingens navn er Dansk Vandrelaug Fyn Afdeling. Afdelingens hjemsted er Odense kommune.

2)    Afdelingen er en lokal afdeling af Dansk Vandrelaug og er undergivet dennes love.

3)    Afdelingen skal inden for sit område medvirke til gennemførelse af DVL’s formål, herunder virke for udbredelsen af et sundt friluftsliv med hovedvægten lagt på vandreture.

4)

a)   Medlemmer af afdelingen er alle DVL-medlemmer bosiddende i Fyns amt, som dette eksisterede i 2005.

b)   Dog kan ethvert DVL-medlem ved henvendelse til DVL’s sekretariat lade sig registrere som medlem af en anden afdeling.

5)    Afdelingen bygger sin økonomi på tilskud fra Landsforeningen og kan ikke opkræve særskilt kontingent.

6)

a)   Ordinær generalforsamling afholdes i årets første kvartal, og ethvert medlem over 18 år har stemmeret.

b)   Indkaldelse sker gennem DVL’s medlemsblad, alternativt ved brev eller email til samtlige medlemmer udsendt via sekretariatet, med mindst 3 ugers varsel.

c)    Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.

d)   Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse af regnskab
 • Indkomne forslag
 • Fremtidigt arbejde
 • Valg af: Eventuelt
  1. formand
  2. bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  3. revisor og suppleant
  4. landsmødedeltagere

e)   Afstemning om dagsordenens enkelte punkter afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog kræves til vedtægtsændringer 2/3 og til opløsning af afdelingen 3/4 af de afgivne stemmer. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde.

f)     Formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Der vælges mindst 2 medlemmer hvert år. Bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år.

7)    Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 20 af afdelingens medlemmer skriftligt har anmodet om det.
Indkaldelse sker ved brev til samtlige medlemmer.
Vedtægtsændringer kan ikke finde sted på en ekstraordinær generalforsamling.

8)

a)   Afdelingen ledes af en bestyrelse, der består af formand + 3-6 andre bestyrelsesmedlemmer.

b)   Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og eventuelt sekretær.

c)    Bestyrelsen samles efter indkaldelse fra formanden, eller såfremt 1/3 af bestyrelsens medlemmer fremsætter ønske herom.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer er mødt. Tvivlsspørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Uden formandens tilstedeværelse medfører stemmelighed, at det rejste spørgsmål ikke kan afgøres.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

d)   Det er afdelingsbestyrelsens opgave at lede og repræsentere afdelingen i overensstemmelse med dens formål. Til løsning af opgaverne disponerer bestyrelsen over afdelingens midler. Bestyrelsens arbejde er ulønnet.

Afdelingsbestyrelsen arbejder under ansvar over for DVL’s landsforening. Den kan ikke forpligte landsforeningen, ej heller afdelingens medlemmer ud over afdelingens formue.

9)    Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet indsendes efter afdelingsmødet til landsforeningen.

10) Afdelingen kan opløses, når en i denne anledning indkaldt generalforsamling vedtager dette med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Afdelingens midler tilfalder så landsforeningen.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 20. marts 2022

Formand: Nanna Floor Clausen