Frokost i klitterne

Vedtægter

Standardvedtægter for en lokalafdeling af Dansk Vandrelaug:

 1. Afdelingens navn er Dansk Vandrelaugs Ringkøbing-Skjern afdeling.
  Afdelingens hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune.
 2. Tilhørsforhold:
  Afdelingen er en lokal afdeling af Dansk Vandrelaug og er underlagt dennes love.
 3. Formål:
  Afdelingen skal inden for sit område medvirke til gennemførelse af DVL’s formål, herunder virke for udbredelsen af et sundt friluftsliv med hovedvægten lagt på vandreture.
 4. Medlemskab:
  Medlemmer af afdelingen er de medlemmer af DVL, der bor i Ringkøbing-Skjern kommuner. Se dog DVL´s love pkt. 3.2 vedr. medlemmers ret til at lade sig registrere som medlem af  en afd. efter eget valg.
 5. Kontingent:
  Afdelingen bygger sin økonomi på tilskud fra Landsforeningen og kan ikke opkræve særskilt kontingent.
 6. Generalforsamling:
  a. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år før den 1. april. Kun medlemmer over 18 år er valgbare. alle medlemmer har stemmeret
  b. Indkaldelse sker gennem DVL’s medlemsblad med mindst 3 ugers varsel.
  c. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.
  d. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:Valg af dirigent
  Formandens beretning
  Regnskab
  Indkomne forslag
  Fremtidigt arbejde
  Valg af: a. formand (hvert andet år), b. yderligere medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter. c. revisor og revisorsuppleant. d. landsmødedeltagere (se DVL’s love)
  Eventuelte. Afstemning om dagsordenens enkelte punkter afgøres ved simpel stemmeflerhed, se dog  om afdelingens  opløsning pkt. 11 og vedtægtsændringer pkt. 12. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde.  f. Formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år. Der  vælges mindst 2 medlemmer hvert år.
  Bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år.
 7. Ekstraordinær generalforsamling
  Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder om det.
  I anmodningen skal der oplyses om, hvilke sager der ønskes behandlet. Indkaldelse skal ske gennem DVL’s medlemsblad eller ved brev til samtlige medlemmer, udsendt via sekretariatet med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling skal være afholdt senest 3 måneder efter at anmodningen er modtaget. Ændring af vedtægter kan ikke finde sted på en ekstraordinær generalforsamling.
 8. Bestyrelsen
  a. Bestyrelsen består af formand + mindst 4 bestyrelsesmedlemmer
  b. Bestyrelsen leder og repræsenterer afdelingen i overensstemmelse med dens formål. Til løsning af opgaverne disponerer bestyrelsen over afdelingens midler. Bestyrelsens arbejde er ulønnet.
  c. Bestyrelsen arbejder under ansvar over for landsforeningen. Den kan ikke forpligte landsforeningen, ej heller afdelingens medlemmer ud over afdelingens formue.
  d. Bestyrelsen konstituerer sig efter valget med næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis medlemmer kan vælges også uden for bestyrelsen, til udførelse af særlige opgaver.
  e. Bestyrelsen samles efter indkaldelse fra formanden og skal indkaldes, hvis en tredjedel af dens medlemmer fremsætter ønske herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer er mødt. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. I formandens fravær medfører stemmelighed, at afgørelse ikke træffes.
  f. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden herunder afdelingens tegningsregler.
  Se den nuværende bestyrelse her.
 9. Regnskab
  Regnskabsåret er kalenderåret. Det reviderede og af afdelingsmødet godkendte regnskab indsendes af bestyrelsen til landsforeningen.
 10. Kredse
  Medlemmer af afdelingen kan oprette aktivitetskredse, der selvstændigt kan fungere under afdelingen med egne vedtægter, ledelse, økonomi og revision. Vedtægter for kredse skal godkendes af afdelingsbestyrelsen. Ingen kredse kan forpligte afdelingen. Ophæves en kreds, tilfalder dens formue afdelingen.
 11. Afdelingens opløsning
  Afdelingen opløses, hvis et i denne anledning indkaldte generalforsamling vedtager dette. Afdelingens midler tilfalder landsforeningen.
 12. Vedtægtsændringer
  Ændringer i vedtægterne kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling. Vedtagelse kan kun ske med mindst to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer. Ændringerne bliver først gyldige, hvis de herefter godkendes af DVL’s styrelse.

Således vedtaget på generalforsamling d. 16.3.2017 i medborgerhuset på Brogaardsvej 2,

Ringkøbing