Vedtægter

Vedtægter for Vestsjællands afdeling af Dansk Vandrelaug

1. Navn og hjemsted.

Afdelingens navn er Vestsjællands afdeling af Dansk Vandrelaug.

Afdelingens hjemsted er Kalundborg.

2. Tilhørsforhold

Afdelingen er en lokal afdeling af Dansk Vandrelaug og er undergivet dennes   love.

3. Formål

Afdelingen skal inden for sit område medvirke til gennemførelse af DVLs formål, herunder virke for udbredelsen af et sundt friluftsliv med hovedvægten lagt på vandreture.

4. Medlemskab

Medlemmer af afdelingen er de medlemmer af DVL, der bor i Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø kommuner.

Dog kan et DVL-medlem selv vælge at være medlem i Vestsjællands afdeling eller en anden afdeling ved registrering i medlemsdatabasen.

5. Kontingent

Afdelingen bygger sin økonomi på tilskud fra Landsforeningen og kan ikke opkræve særskilt kontingent.

6. Generalforsamling

a) Ordinært generalforsamling afholdes hvert år inden 31. marts. Kun -medlemmer over 18 år er valgbare. Alle medlemmer har stemmeret.

b) Indkaldelse sker gennem DVL’s medlemsblad, alternativt ved brev eller e-mail til samtlige medlemmer udsendt via sekretariatet, med mindst 3 ugers varsel.

c) Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.

d) Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fremtidigt arbejde
  6. Valg af

a)  formand (hvert andet år)

b) yderligere medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter

c) revisor og suppleant

d) landsmødedeltagere (se DVLs love)

7. Eventuelt

e) Afstemning om dagsordenens enkelte punkter afgøres ved simpel stemmeflerhed, se dog om afdelingens opløsning pkt. 11 og vedtægtsændringer pkt.12. Stemmeretten kan kun udøves  ved personligt fremmøde.

f) Formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, således at halvdelen afgår hvert år. Bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år.

7. Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt har anmodet om det.

I anmodningen skal der oplyses om hvilke sager, der ønskes behandlet. Indkaldelse skal ske gennem DVLs medlemsblad eller ved brev til samtlige medlemmer, udsendt via sekretariatet med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling skal være afholdt senest 3 måneder efter, at anmodningen er modtaget. Ændring af vedtægter kan ikke finde sted på et ekstraordinær generalforsamling.

8. Bestyrelsen

a) Bestyrelsen består af formand + mindst 4 andre bestyrelsesmedlemmer.

b) Bestyrelsen leder og repræsenterer afdelingen i overensstemmelse med dens formål. Til løsning af opgaverne disponerer bestyrelsen over afdelingens midler. Bestyrelsens arbejde er ulønnet.

c) Bestyrelsen arbejder under ansvar over for landsforeningen. Den kan ikke forpligte landsforeningen, ej heller afdelingens medlemmer ud over afdelingens formue.

d) Bestyrelsen konstituerer sig efter valget med næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis medlemmer kan vælges også uden for bestyrelsen, til udførelse af særlige opgaver.

e) Bestyrelsen samles efter indkaldelse fra formanden og skal indkaldes, hvis en tredjedel af dens medlemmer fremsætter ønske herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer er mødt. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslaggivende. I formandens fravær medfører stemmelighed, at afgørelse ikke kan træffes.

f) Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

g) Vestsjællands afdeling tegnes af formanden og kassereren.

9. Regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret. Det reviderede og af afdelingsmødet godkendte regnskab indsendes af bestyrelsen til landsforeningen.

10. Kredse

Medlemmer af afdelingen kan oprette aktivitetskredse, der selvstændigt kan fungere under afdelingen med egne vedtægter, ledelse, økonomi og revision. Vedtægter for kredse skal godkendes af afdelingsbestyrelsen. Ingen kredse kan forpligte afdelingen. Ophæves en kreds, tilfalder dens formue afdelingen.

11. Afdelingens opløsning

Afdelingen opløses, hvis et i denne anledning indkaldt generalforsamling vedtager dette, eller hvis afdelingen ikke opfylder sine vedtægter. Afdelingens midler tilfalder landsforeningen.

12. Vedtægtsændringer

Ændringer i vedtægterne kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling. Vedtagelse kan kun ske med mindst to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer. Ændringerne bliver først gyldige, hvis de herefter godkendes af DVLs styrelse.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 23. marts 2022.