Vedtægter Herning-Ikast Afdeling

Vedtægter for Dansk Vandrelaugs Herning-Ikast afdeling (stiftet 21.februar 1994)

1. Afdelingens navn er Dansk Vandrelaugs Herning-Ikast afdeling. Afdelingens hjemsted er Herning Kommune/ Ikast-Brande kommune
2. Afdelingen er en lokalafdeling af Dansk Vandrelaug og er underlagt dennes love.
3. Afdelingen skal inden for sit område medvirke til gennemførelse af Dansk Vandrelaug formål, herunder især virke for udbredelsen af et sundt fritidsliv med hovedvægten lagt på vandreture og for en ansvarlig brug af naturen.
4. a. Medlemmer af afdelingen er alle i Region Midtjylland bosiddende medlemmer af DVL, som ikke er tilknyttet en anden afdeling.
b. Herudover kan DVL-medlemmer bosat uden for regionen tilmelde sig afdelingen.
5. Afdelingen bygger sin økonomi på tilskud fra landsforeningen og kan ikke opkræve særskilt kontingent.
6. a. Ordinær generalforsamling afholdes i årets første kvartal, og ethvert medlem over 18 år, som har betalt kontingent for det pågældende år, har adgang og stemmeret.
b. Indkaldelse sker ved opslag på DVL Herning-Ikasts hjemmeside, samt i nyhedsbrev med mindst 3 ugers varsel.
c. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.
d. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fremtidigt arbejde
6. Valg af:
a. bestyrelse
b. suppleanter
c. revisor og suppleant
d. landsmødedeltagere
Afstemning om dagsordenens enkelte punkter afgøres ved simpelt stemmeflertal, se dog om afdelingens opløsning pkt. 10 og vedtægtsændringer pkt. 11.
Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde.
7. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt har anmodet om det.
I anmodningen skal der oplyses om hvilke sager, der ønskes behandlet. Indkaldelse skal ske gennem DVL’s medlemsblad eller ved brev til samtlige medlemmer, udsendt via sekretariatet med mindst 14 dages varsel.
Ekstraordinær generalforsamling skal være afholdt senest 3 måneder efter, at anmodningen er modtaget.
Ændring af vedtægter kan ikke finde sted på en ekstraordinær generalforsamling.
8. Bestyrelsen består af formand + mindst 3 andre bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år.
Bestyrelsen afgår med halvdelen hvert år.
Suppleanter og revisor vælges for 1 år.
Bestyrelsen leder og repræsenterer afdelingen i overensstemmelse med dens formål. Til løsning af opgaverne disponerer bestyrelsen over afdelingens midler. Bestyrelsens arbejde er ulønnet.
Bestyrelsen arbejder under ansvar over for landsforeningen. Den kan ikke forpligte landsforeningen, eller afdelingens medlemmer ud over afdelingens formue.
Bestyrelsen konstituerer sig efter valget med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis medlemmer kan vælges også uden for bestyrelsen, til udførelse af særlige opgaver.
Bestyrelsen samles efter indkaldelse fra formanden og skal indkaldes, hvis en tredjedel af dens medlemmer fremsætter ønske herom.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer er mødt. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. I formandens fravær medfører stemmelighed , at afgørelse ikke kan træffes.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
9. Regnskabsåret er kalenderåret. Det reviderede og af generalforsamlingen godkendte regnskab indsendes af bestyrelsen til landsforeningen.
10. Afdelingen opløses, hvis en i denne anledning indkaldt generalforsamling vedtager dette, eller hvis afdelingen ikke opfylder sine vedtægter. Afdelingens midler tilfalder landsforeningen.
11. Ændringer i vedtægterne kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling. Vedtagelse kan kun ske med mindst to tredjedel af de afgivne gyldige stemmer. Ændringerne bliver først gyldige, hvis de herefter godkendes af DVLs bestyrelse.

Således vedtaget på afdelingsmødet 11. februar 1999, med senere ændringer den 9. februar 2006 og 7. februar 2008, 18. februar 2010, 22. februar 2011, generalforsamlingen 21 februar 2019, generalforsamlingen 3. marts 2022 og generalforsamlingen 22. februar 2024