Referat af generalforsamling i DVL Kolding den 25. juni 2021

Ad. pkt. 1. Valg af dirigent og referent

Henning Jensen blev valgt til dirigent. Henning konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med lovene. Generalforsamlingen er på grund af corona blevet udskudt to gange.  Der vil komme forslag på kommende Landsmøde om, at varslingen fremover kan ske elektronisk. Ebba Nielsen blev valgt som referent.

Ad. pkt. 2. Formandens beretning

Formanden, Jytte Stycke, aflagde beretning for 2020.

Der blev fremsat ønske om, at turene kan blive gentaget, samt at man arrangerer kortere ture i weekenden. Jytte gjorde opmærksom på, at nogle ture allerede nu bliver gentaget, men at det er op til turlederne, hvilke ture der bliver arrangeret. Bestyrelsen vil tage spørgsmålet op på turplanlægningsmøderne, hvor man også vil overveje ”årstidsture”.

Beretningen blev godkendt.

Ad. pkt. 3. Regnskab

Kassereren, Lis Gabelgaard, gennemgik regnskabet for 2020.

Ikke-medlemmers betaling blev diskuteret. Som ikke-medlem er du velkommen til at deltage på et par ture, inden du melder dig ind i DVL, men det koster 30 kr.

Bestyrelsen blev opfordret til at bruge flere penge, og Jytte lovede, at der er flere tiltag i gang.

Regnskabet blev godkendt.

Ad. pkt. 4. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

Ad. pkt. 5. Fremtidigt arbejde

Jytte havde 3 emner under dette punkt.

Introdag for nye medlemmer. For at fastholde nye medlemmer kunne man ca. 2 gange årligt pr. mail sende en invitation til en dag med oplysning om foreningen og en gåtur.

Der var opbakning til dette initiativ, som bestyrelsen arbejder videre med.

Som det er nu, er det desværre ikke muligt at vide, hvem der melder sig ud, og hvorfor.

Kurser. Turlederne opfordres til at deltage i førstehjælpskurser. De arrangeres af Røde Kors og er gratis. Der udbydes et 12-timers kursus over 2 dage og et 6-timers kursus på 1 dag. Der bliver tilbudt 2 kurser i efteråret, som gerne skal fyldes op.

Jytte opfordrede turlederne til at deltage i Landsforeningens turlederkurser. De er gratis, og der udbydes 2 – 3 kurser om året. 2 nye turledere skal på kursus i august.

Der blev forslået at afholde et View Ranger kursus. Bestyrelsen vil se på det.

Samkørsel. Pr. 1. juli begynder samkørsel igen, tirsdag aften og i weekenden fra Holmsminde P-plads og om torsdagen fra Livas P-plads.

Derudover mener Jytte stadigvæk, at der skal arbejdes videre med samkørselsgruppen, og bestyrelsen vil arbejde videre med udbredelsen af ordningen.

Emnet blev diskuteret, og det blev foreslået, at bestyrelsen træffer afgørelsen.

Ad. pkt. 6. Bestyrelsesvalg:

Fra bestyrelsen var følgende medlemmer på valg:

Astrid Jørgensen

Ejnar B. Pedersen

Finn Dahl

 

Astrid Jørgensen blev genvalgt for 1 år

Ejnar B. Pedersen og Finn Dahl blev genvalgt

 

Som suppleanter blev valgt

Merete Christensen

Per Sørensen (nyvalg)

 

Else Andreasen blev valgt som revisor

Vera Damsø blev valgt som revisor

Henning Jensen blev valgt som revisorsuppleant

 

Astrid Jørgensen blev valgt som landsmødedeltager,

Ejnar B. Pedersen blev valgt som landsmødedeltager

Lis Gabelgaard blev valgt som suppleant for Astrid Jørgensen

Vera Damsø blev valgt som suppleant for Ejnar B. Pedersen

 

Herefter består bestyrelsen af følgende:

Jytte Stycke, formand

Astrid Jørgensen, næstformand

Lis Gabelgaard, kasserer

Ejnar B. Pedersen

Finn Dahl

Merete Christensen, 1.suppleant

Per Sørensen, 2. suppleant

Ad. pkt. 7. Eventuelt

Jytte overrakte 25-års diplom og blomster til Finn Dahl.

Der blev udtrykt en stor tak til bestyrelsen for en rigtig god indsats.

Henning hævede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

 

Kolding, den 29. juni 2021

Ebba Nielsen, referent