Referat fra generalforsamling 2023

Ad. pkt. 1. Valg af dirigent og referent

Peter Nors blev valgt til dirigent. Peter konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med lovene. Ebba Nielsen blev valgt som referent.

Ad. pkt. 2. Formandens beretning

Formanden, Jytte Stycke, aflagde beretning for 2022.
Beretningen blev godkendt.

Ad. pkt. 3. Regnskab

Kassereren, Lis Gabelgaard, gennemgik regnskabet for 2022 og redegjorde for tildeling af midler fra hovedkontoret og kommunen.
Regnskabet blev godkendt.

Ad. pkt. 4. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

Ad. pkt. 5. Fremtidigt arbejde

Jytte havde 4 emner under dette punkt.
Historiske vandringer. Projektet er i fuld gang i alle afdelinger, også i Kolding. Det blev betonet, at turlederne står frit med hensyn til at fortælle under vandringerne. Der kan laves F-ture i samarbejde med museer, men det er museerne, der tager initiativ til samarbejdet og sørger for ansøgning om midler. Nordea-fonden har bidraget økonomisk, og der er foreløbig to museer i vores område, der har vist interesse: Museum Sønderjylland og Harteværket.
85-års jubilæum. Afdelingens 85-års jubilæum vil blive fejret med en aftentur den 2. maj. På grund af coronaen sker det med 2 års forsinkelse. Jytte efterlyste historiske kilder om DVL, både lokalt og landsdækkende.
Postkort. Bestyrelsen undersøger muligheden for at få lavet postkort til personlig uddeling. På forsiden skal der være et billede og en QR-kode, på bagsiden en tekst. Koden vil være en henvisning til hjemmesiden, så den hele tiden vil være opdateret. Ideen kommer fra Viborg afd., der har haft succes med den.
Tiltrækning af yngre medlemmer. To af vores yngre medlemmer vil skrive en artikel til Vandreliv om deres gode oplevelser på turene og således fungere som ambassadører for afdelingen.

Ad. pkt. 6. Valg til bestyrelsen:

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:
Ejnar B. Pedersen
Finn Dahl
Finn Dahl blev genvalgt
Erling Pedersen blev valgt i.s.f. Ejnar Brun Pedersen
Som suppleanter blev valgt
Merete Christensen
Per Sørensen
Som revisorer blev valgt
Else Andreasen
Vera Damsø
Henning Jensen blev valgt som revisorsuppleant
Per Sørensen blev valgt som landsmødedeltager,
Ejnar B. Pedersen blev valgt som landsmødedeltager
Astrid Jørgensen blev valgt som suppleant for Per Sørensen
Vera Damsø blev valgt som suppleant for Ejnar B. Pedersen
Herefter består bestyrelsen af følgende:
Jytte Stycke, formand
Astrid Jørgensen, næstformand
Lis Gabelgaard, kasserer
Finn Dahl
Erling Pedersen
Merete Christensen, 1.suppleant
Per Sørensen, 2. suppleant

Ad. pkt. 7. Eventuelt

På sidste generalforsamling blev der vedtaget ændringer af vedtægterne. Ændringerne er siden blevet godkendt af Styrelsen. De blev uddelt og kan læses på hjemmesiden.
Der var fire 25-års jubilarer, der ikke var til stede og derfor vil få tilsendt deres diplomer.
Jytte takkede Ejnar for hans mangeårige arbejde i bestyrelsen og overrakte en boggave og en buket blomster.
Der blev udtrykt en stor tak til bestyrelsen for en rigtig god indsats.
Peter hævede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Kolding, den 4. marts 2023
Ebba Nielsen, referent

Beretning og referat vil blive sat på hjemmesiden.