Referat fra generalforsamling 2022

Velkomst og sang

Dagsorden:

1.        Valg af dirigent og referent

Dirigent Henning Jensen – generalforsamling lovligt indkaldt

Referent Merete Christensen

2.        Formandens beretning

Formand Jytte Stycke aflagde beretning.

Beretningen godkendt med bifald og uden anmærkninger

3.        Regnskab

Gennemgået af Jytte Stycke (Kassereren syg)

Gennemgået regler for afdelingstilskud for 2021

1. grundbeløb er 10.000kr.

2.Tilskud pr. medlem er 10kr.

3. Præmie for nettotilgang af nye medlemmer er 60kr. pr. medlem

4. Aktivitetstilskuddet er 215kr pr. aktivitet

Positive kommentarer omkring udgifterne til turledere og medlemmer

Regnskabet godkendt.

4.        Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag fra medlemmerne

Forslag til ændring af vedtægter for Dansk Vandrelaug, Kolding afdeling

Nuværende formulering:

Indkaldelse sker gennem DVL’s medlemsblad med mindst 3 ugers varsel.

Foreslået formulering:

Indkaldelse sker gennem DVL`s medlemsblad, alternativt ved brev eller e-mail til samtlige medlemmer udsendt via sekretariatet, med mindst 3 ugers varsel.

Ændringsforslaget er nu vedtaget.

5.        Fremtidigt arbejde

-Hvad kan vi gøre for at holde på medlemmerne?

Der arbejdes på fastholdelse af medlemmer i DVL og i afdelingerne

-Introdag for nye medlemmer

-Mangler der udbud for medlemmer?

-Har vi de rigtige ture?

-Det nye fællestema for 2023 er historiske vandringer

-Jubilæum i DVL Kolding 85 år, hvordan skal vi fejre det?

6.         Valg

a) Formand (hvert andet år)

b) Yderligere medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter

c) Revisor og revisorsuppleant

d) Landsmødedeltagere og suppleanter

Bestyrelsen:

Jytte Stycke, formand, på valg, modtager genvalg – genvalgt

Astrid Jørgensen, på valg, modtager genvalg – genvalgt

Lis Gabelgaard, på valg, modtager genvalg – genvalgt

Ejnar B. Pedersen, ikke på valg

Finn Dahl, ikke på valg

Suppleanter:

1. Merete Christensen, modtager genvalg – genvalgt

2. Per Sørensen, modtager genvalg – genvalgt

Revisorer:

1. Else L. Andreasen, modtager genvalg – genvalgt

2. Vera Damsø, modtager genvalg – genvalgt

Revisorsuppleant:

Henning Jensen, modtager genvalg – genvalgt

Landsmødedeltagere:

Astrid Jørgensen, modtager genvalg – genvalgt

Ejnar B. Pedersen, modtager genvalg – genvalgt

Suppleanter for landsmødedeltagere:

Lis Gabelgaard (for Astrid Jørgensen) – genvalgt

Vera Damsø (for Ejnar B. Pedersen) – genvalgt

7.      Evt.

-Landsformanden Steen Kobberø stopper om 2 år

-Kirsten Brandt 25-års Jubilæum fejret med blomster og DIPLOM

-Forslag fra medlemmer:

Er der parkering nok til alle biler hvor turene starter

Spørgsmål om retningslinjer for flerdagsture

Samkørsels ordning drøftet

Postnr. fordeling af medlemmer drøftet – forslag om systemændring hvor man ved indmeldelse i DVL vælger afdeling

 

Dirigenten hævede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Der var 36 fremmødte til generalforsamlingen.

 

Referent/Merete Christensen 12.3.2022