Referat af Generalforsamling i DVL-Kolding den 19.08.2020

Der deltog 29 medlemmer i mødet, der i blandt landsformanden.

 

Ad. pkt. 1.

Per Sørensen blev valgt til dirigent. Per konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med lovene. Ebba Nielsen blev valgt som referent.

 

Ad. pkt. 2.

Formanden, Jytte Stycke, aflagde beretning for 2019. Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

 

Ad. pkt. 3.

Kassereren, Lis Gabelgaard, gennemgik regnskabet for 2019. Lis gjorde opmærksom på, at hun havde været på kursus i landsforeningen, og at regnskabet nu føres på samme måde i alle afdelinger. Lis gjorde også opmærksom på, at der nu er påbud fra landsforeningen om at opkræve et gebyr på 30 kr af ikke-medlemmer på turene. På top-turene refunderes gæstebetalingen af landsforeningen. Regnskabet blev godkendt.

Sten Kobberø redegjorde for den stigning i tilskuddet fra landsforeningen, der er sket det sidste par år. Nogle afdelinger, især på Sjælland, havde opkrævet gebyr af alle deltagere på turene. Da dette blev afskaffet, blev de kompenseret for denne indtægt ved et højere tilskud. Denne forhøjelse kom til at gælde alle afdelinger.

 

Ad. pkt. 4.

Der var indsendt to forslag. Peter Nors foreslog at rykke tirsdagsturene en halv til en hel time frem først og sidst på sæsonen af hensyn til dagslængden. Dette er blevet diskuteret tidligere, og Jytte gjorde opmærksom på, at det ikke er et krav, at tirsdagsturene skal begynde kl. 19. Det har nok været en uskreven regel, som dog ikke eksisterer længere. Turlederne må gerne være fleksible. Jytte lovede, at der vil blive gjort opmærksom på dette på turplanlægningsmøderne.

Britta Kaiser foreslog at indstille praksis med at sende blomsterhilsner i forbindelse med runde fødselsdage, begyndende ved 60 år og opefter. Britta foreslog, at man i stedet bruger pengene til gavn for alle medlemmer. Dette kunne måske også være med til at tiltrække yngre medlemmer.

Jytte gjorde opmærksom på, at det kun er turledere, der får en buket til 200 kr til deres fødselsdag. Det er derfor tale om en meget lille beløb, og hun mente, at turledere med lang anciennitet har fortjent en påskønnelse for deres arbejde. I forvejen mente hun, at der bliver brugt mange penge til gavn for alle medlemmer, så som efterårsfest, juleture, nytårstur osv.

Forslaget ”Bestyrelsen dropper fødselsdagsblomster” kom til afstemning. Resultatet var 4 stemmer for og 14 imod, hvormed forslaget faldt.

Tilføjelse fra bestyrelsen:

Bestyrelsen præciserer, at vi fortsætter med fødselsdagshilsnerne til turledere ved 75, 80 og 90 år.

 

Ad. pkt. 5.

Jytte gjorde opmærksom på, at topmøderne er blevet aflyst, men at mange topture bliver flyttet til senere, nogle er blevet afholdt. Hun opfordrede til at følge med på hjemmesiden.

Ordningen med samkørsel fortsætter, selv om den ikke rigtig er slået igennem. Ordningen går ud på, at man i en google-gruppe tilmelder sig som chauffør eller passager fra et bestemt sted, og er indført af hensyn til de medlemmer, der bor langt fra Kolding. Medlemmer kan så tilmelde sig og afregne med chaufføren.

Samkørselsforbuddet er nu ophævet, men det kan først ændres i annoncerne, når de nye ture indtastes. På grund af Corona-situationen kan der hele tiden ske ændringer, også med hensyn til brug af mundbind. Derfor er det vigtigt, at medlemmerne tjekker hjemmesiden for at være ajour.

 

Ad. pkt. 6.

Bestyrelsesvalg:

Fra bestyrelsen var følgende medlemmer på valg:

Jytte Stycke, formand

Lis Gabelgaard

Begge blev genvalgt

 

Som suppleanter blev valgt

Grethe Rønholt

Merete Christensen

 

Else Andreasen blev valgt som revisor

Vera Damsø blev valgt som revisor

 

Henning Jensen blev valgt som revisorsuppleant

 

Astrid Jørgensen blev valgt som landsmødedeltager,

Ejnar B. Pedersen blev valgt som landsmødedeltager

Lis Gabelgaard blev valgt som suppleant for Astrid Jørgensen

Vera Damsø blev valgt som suppleant for Ejnar B. Pedersen

 

Herefter består bestyrelsen af følgende:

 

Jytte Stycke, formand

Astrid Jørgensen, næstformand

Lis Gabelgaard, kasserer

Ejnar B. Pedersen

Finn Dahl

 

Grethe Rønholt, 1.suppleant

Merete Christensen, 2. suppleant

 

Eventuelt

Per Sørensen gjorde opmærksom på en gammel brochure fra 1939 med 15 fodture fra Rådhuset. Han opfordrede medlemmerne til sammen med ham at gå de gamle ture.

 

Jytte overrakte 25-års diplom og blomster til Else Andreasen.

 

Per hævede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

 

Kolding, den 21. august 2020

Ebba Nielsen, referent