Ekstraordinær Generalforsamling

Roskilde afdeling manger 3 kandidater til bestyrelsen (valgperiode 2 år) og 1 kandidat til bilagsrevisor-suppleant-posten (valgperiode 1 år). Hvis ikke kandidaterne findes, står foreningen til nedlæggelse.

Den 3. marts 2023 afholdt DVL Roskilde Generalforsamling, med dagsorden som beskrevet i tidligere nyhedsbrev. Afdelingens ændrede vedtægter blev vedtaget, og afventer nu Styrelsens endelige godkendelse. Men, da vi kom til punktet valg til bestyrelse og andre tillidshverv, var der ingen kandidater.

Det blev derfor nødvendigt, at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling den 2. maj 2023 med nedenstående dagsorden. Der er tilmelding til arrangementet. Enten ved at bruge den elektroniske tilmelding på dvl.dk eller ved at kontakte Keld pr. SMS, 2043 4879. Spørgsmål til dagsordenens punkter, kan ligeledes stilles til Keld.

Dagsordenspunkter til den ekstraordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af Formand:
  1. Dorte Vistrup Madsen – er på valg, og genopstiller ikke.
 3. Valg af yderligere medlemmer til bestyrelsen:
  1. Keld Jørgensen – er ikke på valg.
  2. Bente Sandvik – er på valg og genopstiller ikke.
  3. Birgit Gedionsen – er ikke på valg.
  4. Niklas Hegnsted – er på valg og genopstiller.
  5. Der skal vælges en bestyrelsessuppleant. Nuværende suppleant Kristin Hultgren genopstiller ikke.
 4. Revisor og revisorsuppleant
  1. Revisor AnneLise Larsen – er på valg og genopstiller.
  2. Revisorsuppleant Birgit Skovgaard – er på valg, men genopstiller ikke.
 5. Såfremt det ikke er muligt at finde kandidater til punkt 2-4, indstiller bestyrelsen foreningens nedlæggelse i henhold til gældende vedtægter.

Der skal således findes 4 kandidater blandt foreningens medlemmer, som er villige til at indgå i et bestyrelsessamarbejde med de eksisterende 3 bestyrelsesmedlemmer, Keld Jørgensen, Birgit Gedionsen og Niklas Hegnsted. Hvis ikke der blandt generalforsamlingens tilstedeværende medlemmer findes disse kandidater, må afdelingen nedlægges og foreningens aktiver i henhold til vedtægterne overgå til Landsforeningen.

Den tidligere bestyrelse håber derfor, at der blandt foreningens medlemmer findes kandidater til de nævnte poster, så vi undgår dette.

Mød derfor op til generalforsamlingen og lad dig vælge ind i bestyrelsen.