Vedtægter pr. 3. marts 2022

På generalforsamlingen den 3. marts 2022 blev følgende forslag til behandling under punkt 4, Indkomne forslag vedtaget. Vi afventer endelig godkendelse fra Landsledelsen. Denne godkendelse er kommet i maj 2023.

1. Navn og hjemsted

Afdelingens navn er Dansk Vandrelaug, Roskilde Afdeling.

Afdelingens hjemsted er Roskilde kommune. Afdelingen dækker aktiviteter i Greve, Køge, Lejre, Roskilde og Solrød og en del af Stevns kommuner.

2. Tilhørsforhold

Afdelingen er en lokal afdeling af landsforeningen Dansk Vandrelaug og er underlagt dennes love.

3. Formål

Afdelingen skal inden for sit område medvirke til gennemførelse af DVL’s formål, herunder virke for udbredelsen af et sundt friluftsliv med hovedvægten lagt på vandreture.

4. Medlemskab

Medlemmer af afdelingen er de medlemmer af DVL, der bor i Greve, Køge, Lejre, Roskilde og Solrød og en del af Stevns kommuner. Se dog DVL’s love pkt. 3.2 vedr medlemmernes ret til at lade sig registrere som medlem af en afdeling efter eget valg.

5. Kontingent

Afdelingen bygger sin økonomi på tilskud fra landsforeningen og kan ikke opkræve særskilt kontingent.

6. Generalforsamling

a.   Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april. Kun medlemmer over 18 år er valgbare. Alle medlemmer har stemmeret.

b.   Indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse kan ske elektronisk

c.   Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

d.   Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1.    Valg af dirigent og referent

2.    Bestyrelsens beretning, herunder fremtidigt arbejde

3.    Regnskab

4.    Indkomne forslag

5.    Valg af:

a.    Formand for 2 år, ulige år

b.    1-2 medlemmer for 2 år, ulige år

c.     2 medlemmer for 2 år, lige år

d.    1-2 suppleanter for 1 år, hvert år

e.    Bilagsrevisor og -suppleant for 1 år, hvert år

f.     Et antal landsmødedeltagere og evt. en suppleant (følger Landsforeningens vedtægter)

6.    Eventuelt

e.   Afstemning sker ved håndsoprækning med mindre en eller flere af generalforsamlingens deltagere begærer skriftlig afstemning og afgøres ved simpel stemmeflerhed. Se dog pkt. 12 om afdelingens opløsning og punkt 13 om vedtægtsændringer.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

f.   Uændret

g.   Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen helt eller delvist afvikles digitalt, hvis forhold gør det umuligt at afvikle generalforsamlingen som et fysisk møde.

7. Ekstraordinær generalforsamling

a.   Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal i bestyrelsen finder anledning herfor.

b.   Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 1/4 af medlemmer skriftligt til formanden har anmodet om det. I anmodningen skal oplyses, hvilke sager der ønskes behandlet.

c.   Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling sker med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse kan ske elektronisk.

d.   Ekstraordinær generalforsamling skal være afholdt senest 3 måneder efter, at anmodningen er modtaget.

e.   Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen helt eller delvist afvikles elektronisk, hvis forhold gør det umuligt at afvikle generalforsamlingen som et fysisk møde.

8. Bestyrelsen

a.   Bestyrelsen består af formand + 3-4 bestyrelsesmedlemmer.

b.  Bestyrelsen leder og repræsenterer afdelingen i overensstemmelse med dens formål. Til løsning af opgaverne disponerer bestyrelsen over afdelingens midler.

c.   Bestyrelsen arbejder under ansvar over for landsforeningen. Den kan ikke forpligte landsforeningen, ej heller afdelingens medlemmer ud over afdelingens formue.

d.   Bestyrelsen konstituerer sig efter valget med næstformand og kasserer. I stedet for en kasserer, kan bestyrelsen vælge at ansætte en bogholder. Bestyrelsens arbejde er ulønnet.

e.   Bestyrelsen samles efter indkaldelse fra formanden og skal indkaldes, hvis en tredjedel af dens medlemmer fremsætter ønske herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer er mødt. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. I formandens fravær medfører stemmelighed, at afgørelse ikke kan træffes.

f.    Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

9. Tegningsret og hæftelse

a.   Afdelingen tegnes af formanden og næstformanden i forening jfr. dog punkt 9.b.

b.   Kassereren (alternativt bogholderen) står for den daglige varetagelse af foreningens formue. Til brug for kassererens varetagelse af foreningens formue kan den samlede bestyrelse meddele kassereren skriftlig fuldmagt til at disponere over foreningens konti, herunder via NetBank og/eller MobilBank. Fuldmagt skal oprettes på pengeinstituttets fuldmagtsformularer.

c.   Køb, pantsætning eller salg af fast ejendom samt optagelse af lån eller kredit i pengeinstitutter kræver dog samtykke og underskrift af Landsforeningens Styrelse.

d.   Afdelingens medlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser, der påhviler afdelingen.

10. Regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret. Det reviderede og af generalforsamlingen godkendte regnskab indsendes af bestyrelsen til landsforeningen.

11. Kredse

Medlemmer af afdelingen kan oprette aktivitetskredse, der selvstændigt kan fungere under afdelingen med egne vedtægter, ledelse, økonomi og revision. Vedtægter for kredse skal godkendes af afdelingsbestyrelsen. Ingen kredse kan forpligte afdelingen. Ophæves en kreds, tilfalder dens formue afdelingen.

12. Afdelingens opløsning

Afdelingen opløses, hvis en i denne anledning indkaldt generalforsamling vedtager dette. Forslaget om at opløse afdelingen skal fremgå af indkaldelsen, og vedtagelse kræver at mindst to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer er for opløsning. I tilfælde af opløsning tilfalder afdelingens midler landsforeningen.

13. Vedtægtsændringer

a.   Ændringer i afdelingens vedtægter kan vedtages på en ordinær generalforsamling.

b.   Vedtagelse kan kun ske med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

c.   Ændringerne skal efterfølgende godkendes af Dansk Vandrelaugs Styrelse.

Således vedtaget på generalforsamlingen 3. marts 2022 og endeligt vedtaget af Styrelsen maj 2023.