Afdelingens vedtægter

Afdelingens vedtægter

Nordsjællandsafdelingen af Dansk Vandrelaug benytter standardvedtægten fra DVL med følgende ændring:

&8 A: Bestyrelsen består af formand + mindst 3 og højst 6 andre bestyrelsesmedlemmer. 1. suppleant kan deltage i møderne uden stemmeret.

Således vedtaget 22. februar 2005

Standardvedtægter for en lokal afdeling af Dansk Vandrelaug

 1. Navn og hjemsted

Afdelingens navn er Dansk Vandrelaugs _______________ afdeling.

Afdelingens hjemsted er ________________ kommune/by.

 1. Tilhørsforhold

Afdelingen er en lokal afdeling af Dansk Vandrelaug og er undergivet dennes love.

 1. Formål

Afdelingen skal inden for sit område medvirke til gennemførelse af DVL’s formål, herunder virke for udbredelsen af et sundt friluftsliv med hovedvægten lagt på vandreture.

 1. Medlemskab
 2. Medlemmer af afdelingen er de medlemmer af DVL, der bor i ________ kommuner.
 3. Dog kan et DVL medlem ved henvendelse til DVL’s sekretariat lade sig registrere som medlem af en anden afdeling.
 4. Kontingent

Afdelingen bygger sin økonomi på tilskud fra Landsforeningen og kan ikke opkræve særskilt kontingent.

 1. Generalforsamling
 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april. Kun medlemmer over 18 år er valgbare. Alle medlemmer har stemmeret.
 3. Indkaldelse sker gennem DVL’s medlemsblad med mindst 3 ugers varsel.
 4. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.
 5. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
 6. Valg af dirigent
 7. Formandens beretning
 8. Regnskab
 9. Indkomne forslag
 10. Fremtidigt arbejde
 11. Valg af
 12. Formand (hvert andet år)
 13. Yderligere medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter
 14. Revisor og suppleant
 15. Landsmødedeltagere (se DVL’s love)
 16. Eventuelt
 17. Afstemning om dagsordenens enkelte punkter afgøres ved simpel stemmeflerhed, se dog om afdelingens opløsning pkt. 11 og vedtægtsændringer pkt. 12.

Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 1. Formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, således at halvdelen afgår hvert år. Bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år.
 2. Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 20 stemmeberettigede skriftligt har anmodet om det. I anmodningen skal der oplyses om hvilke sager, der ønskes behandlet. Indkaldelse skal ske gennem DVL’s medlemsblad, eller ved brev til samtlige medlemmer udsendt via sekretariatet med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling skal være afholdt senest 3 måneder efter, at anmodningen er modtaget. Ændring af vedtægter kan ikke finde sted på en ekstraordinær generalforsamling.

 1. Bestyrelsen
 2. Bestyrelsen består af formand + mindst 4 andre bestyrelsesmedlemmer.
 3. Bestyrelsen leder og repræsenterer afdelingen i overensstemmelse med dens formål. Til løsning af opgaverne disponerer bestyrelsen over afdelingens midler. Bestyrelsens arbejde er ulønnet.
 4. Bestyrelsen arbejder under ansvar over for Landsforeningen. Den kan ikke forpligte Landsforeningen, ej heller afdelingens medlemmer ud over afdelingens formue.
 5. Bestyrelsen konstituerer sig efter valget med næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis medlemmer kan vælges også uden for bestyrelsen, til udførelse af særlige opgaver.
 6. Bestyrelsen samles efter indkaldelse fra formanden og skal indkaldes, hvis en tredjedel af dens medlemmer fremsætter ønske herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer er mødt. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. I formandens fravær medfører stemmelighed, at afgørelse ikke kan træffes.
 7. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden – herunder afdelingens tegningsregler.
 8. Regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret. Det reviderede og af generalforsamlingen godkendte regnskab indsendes af bestyrelsen til landsforeningen.

 1. Kredse

Medlemmer af afdelingen kan oprette aktivitetskredse, der selvstændigt kan fungere under afdelingen med egne vedtægter, ledelse, økonomi og revision. Vedtægter for kredse skal godkendes af afdelingsbestyrelsen. Ingen kredse kan forpligte afdelingen. Ophæves en kreds, tilfalder dens formue afdelingen.

 1. Afdelingens opløsning

Afdelingen opløses, hvis en i denne anledning indkaldt generalforsamling vedtager dette, eller hvis afdelingen ikke opfylder sine vedtægter. Afdelingens midler tilfalder Landsforeningen.

 1. Vedtægtsændringer

Ændringer i vedtægterne kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling. Vedtagelse kan kun ske med mindst to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer. Ændringerne bliver først gyldige, hvis de herefter godkendes af DVL’s Styrelse.

Således vedtaget på generalforsamlingen (dato/måned/år)