Køng Kanal. Foto Karen Schmolke

Fjord til Fjord Naturstien

Fjord til Fjord Naturstien forbinder Avnø Fjord og Præstø Fjord med 28 km varieret vandrerute. Ruten går gennem det åbne land langs mindre landeveje, levende hegn og kanaler. Undervejs passeres flere mindre landsbyer og naturområder.

 1. Køng-Sværdborg-Lundby Mose
  Efter Sallerup går ruten gennem den sydlige del af den nu afvandede store mose, som oprindelig strakte sig 7 km mod nord og var 2 km bred øst-vest på det bredeste sted. For flere tusinde år siden var mosen en stor sø, hvor datidens mennesker havde deres bopladser og fiskepladser. Mange fangstredskaber fra den tid er fundet i mosen. Køng Mose og Sværdborg Mose er blevet afvandet gennem tiderne. I slutningen af 1700-tallet gravede Niels Ryberg afvandingskanaler. Afvandingsprojektet fortsætter op gennem 1800 og 1900-tallet med anlæggelse af nye kanaler, og i 1975 er stort set hele området tørlagt. Området anvendes i dag til landbrugsdrift. Du kan opleve et åbent landskab med kig til bl.a. Køng Kirke.
 2. Sværdborg
  I Sværdborg kan du se Sværdborg Kirkes kalkmalerier fra omkring 1375-1400, der bl.a. har en en billedserie med dramatiske varsler om dommedag og beskrivelse af selve dommedag.
 3. Gammel Lundby
  Du kan nu gøre en afstikker ad Manglekærvej til kirkelandsbyen Gammel Lundby. Det er den gamle kirkesti, som fører frem til kirken. Der er rejst en mindesten for Svend Poulsen ved parkeringen vest for kirken. I 1661 skænkede kongen en gård til Sven Poulsen Gønge for dennes indsats i krigen mod svenskerne. Gården lå, hvor der nu er et teglværk. Foran kirken ligger byens ældste skole, rytterskolen, som i dag er menighedshus. Lidt længere mod øst ud for nr. 148 er der rejst en mindesten for de sjællandske husmænds agitator Peder Hansen (1801-1854). Tilbage i Neble går turen videre op over det kuperede landskab til Grumløse. Hvis du kommer om foråret, når frugttræerne blomstrer, så tag en afstikker ad Stendalsvej og gennem frugtplantagerne nær Udby.
 4. Udby
  I Udby præstegård er digterpræsten N.F.S: Grundtvig født i 1783. Faderen var præst her og den unge Grundtvig var kapellan her i årene 1811-1813. I præstegårdens østre længe er der indrettet mindestuer for Grundtvig og på den høje banke på kirkegården er der rejst en mindesten for ham.
 5. Grumløse
  På bystævnepladsen midt i Grumløse er der i 1889 rejst en kreds af store sten omkring et Lindetræ. Byens daværende gårdmænd har fået indhugget deres forbogstaver i hver sin sten.
 6. Faksinge
  Ruten gennem landsbyen Faksinge følger den gamle landevej Præstø-Næstved og de forholdsvis store bindingsværkshuse her er tidligere stuehuse til de 12 gårde, som Faksinge oprindeligt bestod af. I perioden 1806-1829 er 10 af disse gårde udflyttet og ligger i dag bl.a. langs den nuværende Præstø-Næstved landevej.
 7. Beldringe Kilde
  Beldringe Gods er en af de helt gamle herregårde i Sydsjælland – nævnt allerede i 1368. Hovedbygningen fra 1561 er bygget med sten fra den nedrevne Risby Kirke. Godset var 1620 ejet af Christian IV og placeret midt i den kongelige vildtbane. Beldringe Kirke tilhørte godset indtil 1970, hvor den blev sognekirke. Umiddelbart vest for kirken ligger Beldringe Kilde, som har sin historie flere hundrede år tilbage. Oprindelig fandtes en ’kildebygning’ med pumpe. En pumpe ledte vandet til Beldringe Hovedgård og kIrken har angiveligt hentet dåbsvandet fra kilden.
 8. Even Sø og Faksinge Skov
  Even Sø er meget lavvandet med en middeldybde på kun 30 cm, men med dynd og mosehuller uden fast bund. Det betyder, at der vokser planter bl.a. tagrør langt ud i søen, hvor de danner en såkaldt hængesæk med et rigt fugleliv. Det er derfor vigtigt, at du holder dig på den afmærkede sti i Faksinge Skov. Du kan være heldig at se havørne, som har reder på den anden side af søen. Skoven er en frodig løvskov med bl.a. bøg og eg og bevoksninger med ramsløg. Skovens træer får lov at så sig selv, så det skyggefulde miljø bevares. Naturstyrelsen ejer den nordlige del af skoven. Søbredden og den sydlige del af skoven er privatejet.
 9. Næstved-Præstø-Mern Banen
  I Faksinge Skov kan du se den oprindelige linjeføring af den tidligere jernbanestrækning fra Næstved til Præstø. Den blev åbnet den 20.marts 1900 og den 15. november 1913 kunne man indvie den sidste etape til Mern. Da det ofte var ældre udrangerede togvogne som blev benyttet, fik forkortelsen N.P.M.B til tider en mere populær tolkning end den oprindelige – nemlig ”Nis-Pæs-Møg-Bør”. I løbet af 50-erne blev der indsat skinnebusser på strækningen. Banen blev nedlagt i 1961. Hvis du tager en afstikker ud af skoven mod nord og følger den gamle jernbanestrækning, så kommer du til et udsigtspunkt hvor det er optimalt at kigge efter havørne. Den store attraktion her er netop muligheden for at se havørnen, som yngler på den modsatte side af Even Sø.
 10. Bosei
  De hvide bygninger i Faksinge Skov har siden 2009 været rammen om Idrætshøjskolen Bosei. Oprindeligt er de opført som et tuberkulosesanatorium i 1906 og fungerede som sådant indtil 1958. Bygningerne blev herefter overtaget af Statens Åndsvageforsorg. I 1987 købt af Tokai University Boarding School, som tilbød undervisning af japanske børn og unge baseret på Grundtvigs tanker – ’Skolen for livet’. Skolen eksisterede frem til 2008, hvor Tokai University forærede skolen som gave til Danmark nu som Idrætshøjskolen Bosei. En selvejende institution hvor Bosei er garant for den oprindelige og særlige brobygning mellem dansk og japansk uddannelseskultur.
 11. Nysø Gods
  Fjord til Fjord Naturstien mod øst ved Nysø-alléen støder op til Antonitterstien i Præstø. Præstø Kirke fungerede som klosterkirke for Antonittermunkeordenen fra 1470. Nysø-alléen fører dig op til Nysø Gods, som har været et samlingssted for 1800-tallets kunstnere, forfattere og musikere. H.C. Andersen, N.F.S. Grundvig og B. Thorvaldsen gæstede ofte familien Stampe på Nysø. Thorvaldsen lavede mange af sine berømte værker i et atelier på Nysø. Dette atelier eksisterer stadig. Nysø er også kendt for Thorvaldsen Samlingen. Under svenskekrigen 1658-59 kæmpede Svend Gønge og hans folk mod svenskerne på Præstøkanten. Præstø kaldes derfor også gøngernes by.

SE KORT OVER RUTEN HER:

Kilde: Jette Stauner
Naturmedarbejder

Du kan også downloade ruten fra ViewRanger – Klik her
eller ved at søge efter Shortcode: kschm0001