Vedtægter for Storstrøm afdeling.

Herunder vore vedtægter, som vedtaget på generalforsamlingen i 2019.

Vedtægter for Dansk Vandrelaug Storstrøm Afdeling

 

 1. Navn og hjemsted
  Afdelingens navn er Dansk Vandrelaug Storstrøms Afdeling.
  Afdelingens hjemsted er Næstved Kommune.
 2. Tilhørsforhold
  Afdelingen er en lokal afdeling af Dansk Vandrelaug og er undergivet vandrelaugets love.
 3. Formål
  Afdelingen skal inden for sit område medvirke til gennemførsel af DVL`s formål, herunder virke for udbredelsen af et sundt friluftsliv med hovedvægten lagt på vandreture.
 4. Medlemskab
  Medlemmer af afdelingen er de medlemmer af DVL, der bor i Næstved, Faxe, Vordingborg, Stevns, Guldborgsund og Lolland kommuner. Se dog DVL’s love pkt. 3.2 vedr. medlemmernes ret til at lade sig registrere som medlem af en afdeling efter eget valg.
 5. Kontingent
  Afdelingen bygger sin økonomi på tilskud fra Landsforeningen og kan ikke opkræve særskilt kontingent.
 6. Generalforsamling

  1. A. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april. Kun medlemmer over 18 år er valgbare. Alle medlemmer har stemmeret.
  2.  B. Indkaldelse sker gennem DVL’s medlemsblad, alternativt ved brev eller e-mail til samtlige medlemmer udsendt via sekretariatet, med mindst 3 ugers varsel.
  3. C. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.
  4. D. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
  5.   1. Valg af dirigent
  6.   2. Formandens beretning
  7.   3. Regnskab
  8.   4. Indkomne forslag
  9.   5. Fremtidigt arbejde
  10.   6.  Valg af
  11.       1. Formand (hvert andet år)
  12.       2. Yderlige medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter
  13.       3. Revisor og suppleant
  14.       4. Landsmødedeltagere (se DVL`s love)
  15.   7. Eventuelt
   E. Afstemning om dagsordenens enkelte punkter afgøres ved simpel stemmeflerhed, se dog om afdelingens opløsning pkt. 11. og vedtægtsændringer pkt. 12.
   Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde.
  16. F. Formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, således at halvdelen afgår hvert år. Bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for et år.
   G. Ved skriftligt valg af bestyrelsesmedlemmer og landsmødedeltagere skal stemmesedlen for at være gyldig udfyldes med navnene på det antal kandidater, som skal vælges
 7. Ekstraordinær generalforsamling
  Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 20 stemmeberettigede skriftligt har anmodet om det.
  I anmodningen skal der oplyses om hvilke sager, der ønskes behandlet. Indkaldelsen skal ske gennem DVL´s medlemsblad, eller ved brev eller e-mail til samtlige medlemmer udsendt via sekretariatet med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling skal være afholdt senest 3 måneder efter at anmodningen er modtaget. Ændringer af vedtægter kan ikke finde sted på en ekstraordinær generalforsamling.
 8. Bestyrelsen
  A.
  Bestyrelsen består af formand + mindst 4 andre bestyrelsesmedlemmer.
  B. Bestyrelsen leder og repræsenterer afdelingen i overensstemmelse med dens formål. Til løsning af opgaverne disponerer bestyrelsen over afdelingens midler. Bestyrelsens arbejde er ulønnet.
  C. Bestyrelsen arbejder under ansvar over for landsforeningen. Den kan ikke forpligtige landsforeningen, ej heller afdelingens medlemmer ud over afdelingens formue.
  D. Bestyrelsen konstituerer sig efter valget med næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis medlemmer kan vælges også uden for bestyrelsen, til udførelse af særlige opgaver.
  E. Bestyrelsen samles efter indkaldelse fra formanden og skal indkaldes, hvis en tredjedel af dens medlemmer fremsætter ønske herom.
  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer er mødt. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. I formandens fravær medfører stemmelighed, at afgørelsen ikke kan træffes.
  F. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden – herunder afdelingens tegningsregler.
 9. Regnskab
  Regnskabsåret er kalenderåret. Det reviderede og af generalforsamlingen godkendte regnskab indsendes af bestyrelsen til Landsforeningen.
 10. Kredse
  Medlemmer af afdelingen kan oprette aktivitetskredse, der selvstændigt kan fungere under afdelingen med egne vedtægter, ledelse, økonomi og revision. Vedtægter for kredse skal godkendes af afdelingsbestyrelsen. Ingen kredse kan forpligtige afdelingen.
  Ophæves en kreds, tilfalder dens formue afdelingen.
 11. Afdelingens opløsning
  Afdelingen opløses, hvis en i denne anledning indkaldt generalforsamling vedtager dette. Forslaget om at opløse afdelingen skal fremgå af indkaldelsen, og vedtagelse kræver at mindst to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer er for opløsning. I tilfælde af opløsning tilfalder afdelingens midler landsforeningen.
 12. Vedtægtsændringer
  Ændringer i vedtægterne kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling. Vedtagelse kan kun ske med mindst to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer. Ændringer bliver først gyldige, hvis de herefter godkendes af DVL´s styrelse.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 5 Marts 2022.

Dirigent: Strange Jørgensen, Formand: Steen E. Henriksen
Øvrige Bestyrelse: Karen Schmolke, Svein A. Solgård, Jan Ewald Hovmand, Vagn Dahl Johansen, Elsebeth Håkonsson, Torben Grandfeldt

Se vedtægten i .pdf – format