Vedtægter

Vedtægter For Dansk Vandrelaug Esbjerg

1. Navn og Hjemsted

Navnet er Dansk Vandrelaug Esbjerg. Hjemsted er Esbjerg Kommune.

2. Tilhørsforhold

Dansk Vandrelaug Esbjerg er en lokalforening i landsforeningen Dansk Vandrelaug og er underlagt dennes love.

3. Formål

Dansk Vandrelaug Esbjerg skal indenfor sit område medvirke til gennemførelse af Dansk Vandrelaugs formål, herunder:

at virke for udbredelsen af et sundt og aktivt friluftsliv,

at være ramme om et alsidigt foreningsarbejde, og derigennem støtte unge i deres udvikling.

4. Medlemskab

Alle kan optages som medlem af Dansk Vandrelaug Esbjerg.

5. Kontingent

Kontingent er det for Landsforeningen Dansk Vandrelaug gældende.

6. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. marts. Kun medlemmer over 18 år er valgbare. Alle medlemmer har stemmeret. Indkaldelse sker gennem udsendelse af nyhedsbrev til afdelingens medlemmer og opslag på afdelingens hjemmeside med mindst 3 ugers varsel. Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1 Valg af dirigent

2 Formandens beretning

3 Regnskab

4 Kontingent

5 Indkomne forslag

6 Fremtidigt arbejde

7 valg af:

  1. Formand (hvert andet år)
  2. Yderligere medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter
  3. Revisor og 1 suppleant

d Landsmødedeltagere (se Dansk Vandrelaugs love)

8 Eventuelt

Afstemning om dagsordenens enkelte punkter afgøres ved simpel stemmeflerhed, se dog om opløsning og vedtægtsændringer pkt. 11 og pkt. 12.

Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, således at halvdelen afgår hvert år.

Bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år.

7. Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 20 stemmeberettigede skriftligt har anmodet om det. I anmodningen skal der oplyses om hvilke sager, der ønskes behandlet. Indkaldelse sker gennem udsendelse af nyhedsbrev til afdelingens medlemmer og opslag på afdelingens hjemmeside med mindst 3 ugers varsel. Forslag der ønskes behandlet på ekstraordinær generalforsamling skal være afholdt senest 3 måneder efter, at anmodningen er modtaget. Ændring af vedtægter kan ikke finde sted på en ekstraordinær generalforsamling.

8. Bestyrelsen

a. Bestyrelsen består af formand + mindst 4 andre bestyrelsesmedlemmer.

b. Bestyrelsen leder og repræsenterer Dansk Vandrelaug Esbjerg i overensstemmelse med dens formål. Til løsning af opgaverne disponerer bestyrelsen over Dansk Vandrelaug Esbjergs midler. Bestyrelsens arbejde er ulønnet.

c. Bestyrelsen arbejder under ansvar overfor Landsforeningen. Den kan ikke forpligte Landsforeningen, ej heller Dansk Vandrelaug Esbjergs medlemmer ud over egen formue.

d. Bestyrelsen konstituerer sig efter valget med næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis medlemmer kan vælges også udenfor bestyrelsen, til udførelse af særlige opgaver.

e. Bestyrelsen samles efter indkaldelse fra formanden og skal indkaldes, hvis en tredjedel af dens medlemmer fremsætter ønske herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer er mødt. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed erformandens stemme udslagsgivende. I formandens fravær medfører stemmelighed, at afgørelseikke kan træffes.

f. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden – herunder Dansk Vandrelaug Esbjergs tegningsregler.

9. Regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret. Det reviderede og af generalforsamlingen godkendte regnskab indsendes af bestyrelsen til landsforeningen. Likvide midler kan anbringes i bank/sparekasse. Den til enhver tid valgte kasserer i foreningen bemyndiges til at foretage alle typer af dispositioner på foreningens konto Den til enhver tid valgte formand for foreningen gives ret til at foretage forespørgsler til kontoen via netbank

10. Kredse

Medlemmer kan oprette aktivitetskredse, der selvstændigt kan fungere med egne vedtægter, ledelse, økonomi og revision. Vedtægter for kredse skal godkendes af bestyrelsen. Ingen kredse kan forpligte Dansk Vandrelaug Esbjerg. Ophæves en kreds, tilfalder dens formue Dansk Vandrelaug Esbjerg.

11. Dansk Vandrelaug Esbjergs opløsning

Dansk Vandrelaug Esbjerg opløses, hvis en i denne anledning indkaldt generalforsamling vedtager dette, eller hvis den ikke opfylder sine vedtægter. Ved opløsning tilfalder dens midler Landsforeningen.

12. Vedtægtsændringer

Ændringer i vedtægterne kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling. Vedtagelse kan kun ske med mindst to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer. Ændringerne bliver først gyldige, hvis de herefter godkendes af Dansk Vandrelaugs Styrelse.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 20. februar 2024.

Disse vedtægter afløser vedtægterne af 24. februar 2016 med ændringer 24. februar 2017

som fortsat er gældende indtil Dansk Vandrelaugs Styrelses godkendelse foreligger.

Jørn Hagen Nielsen, Marianne Caspersen, Leif Rostbo, Vivi Novrup, Arne Kopp Sørensen, Aage Andersen

Dora Jensen dirigent

 

 

 

Godkendelse af vedtægter