Vedtægter

Vedtægter For Dansk Vandrelaug Esbjerg

1. Navn og Hjemsted

Navnet er Dansk Vandrelaug Esbjerg.

Hjemsted er Esbjerg Kommune.

2. Tilhørsforhold

Dansk Vandrelaug Esbjerg er en lokalforening i landsforeningen Dansk Vandrelaug og er underlagt dennes love.

3. Formål

Dansk Vandrelaug Esbjerg skal indenfor sit område medvirke til gennemførelse af Dansk Vandrelaugs formål, herunder:

at virke for udbredelsen af et sundt og aktivt friluftsliv,

at være ramme om et alsidigt foreningsarbejde, og derigennem støtte unge i deres udvikling.

4. Medlemskab

Alle kan optages som medlem af Dansk Vandrelaug Esbjerg.

5. Kontingent

Kontingent er det for Landsforeningen Dansk Vandrelaug gældende.

6. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. marts. Kun medlemmer over 18 år er valgbare. Alle medlemmer har stemmeret.

Indkaldelse sker gennem Dansk Vandrelaugs medlemsblad med mindst 3 ugers varsel.

Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1 Valg af dirigent

2 Formandens beretning

3 Regnskab

4 Kontingent

5 Indkomne forslag

6 Fremtidigt arbejde

7 valg af:

  1. Formand (hvert andet år)
  2. Yderligere medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter
  3. Revisor og 1 suppleant

d Landsmødedeltagere (se Dansk Vandrelaugs love)

8 Eventuelt

Afstemning om dagsordenens enkelte punkter afgøres ved simpel stemmeflerhed, se dog om opløsning og vedtægtsændringer pkt. 11 og pkt. 12.

Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, således at halvdelen afgår hvert år.

Bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år.

7. Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 20 stemmeberettigede skriftligt har anmodet om det. I anmodningen skal der oplyses om hvilke sager, der ønskes behandlet. Indkaldelsen skal ske gennem Dansk Vandrelaugs medlemsblad, eller ved brev til samtlige medlemmer udsendt via sekretariatet med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling skal være afholdt senest 3 måneder efter, at anmodningen er modtaget. Ændring af vedtægter kan ikke finde sted på en ekstraordinær generalforsamling.

8. Bestyrelsen

a. Bestyrelsen består af formand + mindst 4 andre bestyrelsesmedlemmer.

b. Bestyrelsen leder og repræsenterer Dansk Vandrelaug Esbjerg i overensstemmelse med dens

formål. Til løsning af opgaverne disponerer bestyrelsen over Dansk Vandrelaug Esbjergs midler.

Bestyrelsens arbejde er ulønnet.

c. Bestyrelsen arbejder under ansvar overfor Landsforeningen. Den kan ikke forpligte

Landsforeningen, ej heller Dansk Vandrelaug Esbjergs medlemmer ud over egen formue.

d. Bestyrelsen konstituerer sig efter valget med næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan

nedsætte udvalg, hvis medlemmer kan vælges også udenfor bestyrelsen, til udførelse af særlige

opgaver.

e. Bestyrelsen samles efter indkaldelse fra formanden og skal indkaldes, hvis en tredjedel af dens

medlemmer fremsætter ønske herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens

medlemmer er mødt. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er

formandens stemme udslagsgivende. I formandens fravær medfører stemmelighed, at afgørelse

ikke kan træffes.

f. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden – herunder Dansk Vandrelaug Esbjergs

tegningsregler.

9. Regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret. Det reviderede og af generalforsamlingen godkendte regnskab indsendes af bestyrelsen til landsforeningen. Likvide midler kan anbringes i bank/sparekasse. Bestyrelsen bemyndiger formanden og kassereren til sammen at tegne / forpligte Dansk Vandrelaug Esbjerg i sager af økonomisk betydning.

10. Kredse

Medlemmer kan oprette aktivitetskredse, der selvstændigt kan fungere med egne vedtægter, ledelse, økonomi og revision. Vedtægter for kredse skal godkendes af bestyrelsen. Ingen kredse kan forpligte Dansk Vandrelaug Esbjerg. Ophæves en kreds, tilfalder dens formue Dansk Vandrelaug Esbjerg.

11. Dansk Vandrelaug Esbjergs opløsning

Dansk Vandrelaug Esbjerg opløses, hvis en i denne anledning indkaldt generalforsamling vedtager dette, eller hvis den ikke opfylder sine vedtægter. Ved opløsning tilfalder dens midler Landsforeningen.

12. Vedtægtsændringer

Ændringer i vedtægterne kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling. Vedtagelse kan kun ske med mindst to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer. Ændringerne bliver først gyldige, hvis de herefter godkendes af Dansk Vandrelaugs Styrelse.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 2017.

Disse vedtægter afløser vedtægterne af 24. februar 2016

som fortsat er gældende indtil Dansk Vandrelaugs Styrelses godkendelse foreligger.

Ingelise Sørensen     Dorte Lunding      Vibeke Schultz    Egon Olsen   Bidde Semdahl   Vivi Novrup

Dora Jensen dirigent

 

Godkendelse af vedtægter