Handels-betingelser for Københavns afdelingen

HANDELSBETINGELSER

Vilkår for booking, betaling m.v. af ture, rejser og sommerhuse hos
Dansk Vandrelaug – K
øbenhavns Afdeling

 

 1. Generelle vilkår
  Alle medlemmer af Dansk Vandrelaug kan booke ture og rejser, som Dansk Vandrelaug – Københavns Afdeling annoncerer, samt de to sommerhuse i henholdsvis Evetofte i Nordsjælland og Ulfshale på Møn, som afdelingen råder over. Der er dog endagsture, hvor man kan deltage uden at være medlem. Dette vil i givet fald fremgå af turannoncen.For ture og rejser med overnatninger er prisen oplyst pr. person ved indkvartering i et delt dobbeltværelse, med mindre andet fremgår af annoncen.Booking og betaling af ture, rejser og sommerhuse sker elektronisk via Dansk Vandrelaug – Københavns Afdelingens hjemmeside i bookingsystemet Membersite. Der skal betales med Dankort eller VisaDankort. Ved deltagelse i vandreture, hvor der ikke kræves tilmelding eller forudbetaling, sker betaling i henhold til turlederens anvisning på turen.

  Alle bookinger er bindende, og hele beløbet skal indbetales, også selv om turen, rejsen eller sommerhuset afbestilles, bemærk dog mulighed for refusion under de specielle vilkår for de enkelte områder.

  Dansk Vandrelaug-København tager forbehold for ændringer og har ret til at annullere ture, ferierejser og sommerhuslejeperioder ved manglende tilslutning eller andre tvingende omstændigheder, som er uden for Dansk Vandrelaug-Københavns kontrol. I tilfælde af aflysning, refunderes indbetalte beløb fuldt ud.

  Ud over ovennævnte generelle og nedenstående specifikke vilkår gælder de anvisninger, som fremsendes fra Dansk Vandrelaug – Københavns Afdeling, herunder fra turledere og sommerhusadministrator/-kasserer, i forbindelse med booking og betaling af ture, rejser og sommerhuse.

  Såvel vilkår som anvisninger skal overholdes. En eventuel klage over mangler ved en tur/rejse skal meddeles turens/rejsens ansvarlige turleder inden for rimelig tid efter deltagerens opdagelse af manglen, således at forholdet kan søges afhjulpet med det samme. Klager fremsat efter turens/rejsens afslutning skal fremsættes skriftligt og inden for 2 uger efter turens/rejsens afslutning ligeledes til den ansvarlige turleder.

  Ethvert eventuelt krav mod Dansk Vandrelaug-København afgøres efter dansk ret og søgsmålet skal anlægges ved dansk domstol eller voldgift i Danmark. De personlige oplysninger, som Dansk Vandrelaug-Københavns afdeling indsamler og behandler i forbindelse med tur- og rejseafviklingen og udlejning af sommerhuse, håndteres i henhold til den privatlivspolitik, som gælder for hele Dansk Vandrelaug (DVL) og som ses på dvl.dk.

  Ud over ovennævnte generelle vilkår gælder følgende vilkår for henholdsvis
  2. Endagsture (herunder busture) med tilmelding og betaling.
  3. Rejser med overnatning i Danmark eller udlandet.
  4. Sommerhuse.

   

 2. Vilkår for endagsture (herunder busture), med tilmelding og betaling.
  For disse ture gælder følgende specielle vilkår angående booking, betaling og eventuel afbestilling:
 • Turen betales elektronisk med Dankort eller Visa Dankort via bookingsystemet Membersite samtidig med bookingen. Først når beløbet er indbetalt, er bookingen registreret.
 • Deltagere på ture til udlandet, fx bustur til Sverige, er selv ansvarlige for at medbringe gyldigt pas eller anden gyldig legitimation, som krævet af det pågældende land.
 • Eventuel afbestilling af ture skal ske til turlederen. Desuden kontaktes turlederen pr. tlf., hvis afbestilling af turen sker på turdagen/turens startdato, således at der ikke ventes forgæves ved afgangen.
 • Refusion ved afbestilling af ture som koster over 375,00 kr. sker efter følgende princip: Hvis der findes en anden deltager (erstatningsdeltager), refunderes turens pris, dog med fradrag af samtlige omkostninger i forbindelse med skiftet, samt et administrationsgebyr på kr. 500,00. Hvis der ikke kan skaffes en erstatningsdeltager refunderes turens pris, dog med fradrag for samtlige faktiske udgifter i forbindelse med turen f.x. indkøbte billetter eller allerede indgåede aftaler, samt et administrationsgebyr på kr. 500,00.
 • Eventuel refusion af indbetalte beløb sker til det betalingskort, som blev anvendt til indbetalingen af turen, uanset om betalingskortet tilhører deltageren eller ej.
  Ved afbestilling af ture, som koster 375,00 kr. eller mindre, sker ingen refusion, uanset afbestillingstidspunktet.
 1. Vilkår for rejser med overnatning i Danmark eller udlandet.
  For disse rejser gælder følgende specielle vilkår angående booking, betaling og eventuel afbestilling:
 • Rejsen betales elektronisk med Dankort eller Visa Dankort via bookingsystemet Membersite samtidig med bookingen. Først når beløbet er indbetalt, er bookingen registreret.
 • Når rejsens fulde pris eller evt. depositum er indbetalt, er bookingen registreret. Den eventuelle efterfølgende rate opkræves separat.
 • For alle rejser til udlandet skal turdeltagerne have en afbestillings- og rejseforsikring for at kunne deltage på rejsen – sidstnævnte af hensyn til eventuel sygdom under rejsen. Policenummer og forsikringsselskab skal oplyses ved tilmeldingen. Forsikringerne kan ikke købes gennem Dansk Vandrelaug-Københavns Afdeling. Det blå sygesikringsbevis medbringes til rejser i Europa (EU og EØS-lande).
 • Deltagere på rejser til udlandet er selv ansvarlige for at medbringe gyldigt pas. Deltagere er forpligtet til at oplyse pasnummer på opfordring af turlederen til brug for formidling til flyselskaber. Det er deltagerens ansvar at sikre, at det navn (for- mellem- og efternavn), der oplyses ved bookingen, er identisk med det navn, der står i deltagerens pas, da deltageren ellers vil blive afvist i lufthavne/skibshavne. Ved indrejse til visse lande kræves, at passet har en gyldighed på 6 måneder ud over rejsens varighed. Deltageren er selv ansvarlig for at holde sig orienteret herom, fx på Udenrigsministeriets hjemmeside. Desuden kræves visum ved indrejse til visse lande. Deltageren vil blive informeret om eventuelt visumkrav, såfremt dette er gældende for rejsen. Deltageren kan desuden holde sig orienteret herom på Udenrigsministeriets hjemmeside. Visum søges af deltageren, med mindre andet er angivet i rejseannoncen.
 • Eventuel afbestilling af rejsen skal ske til turlederen. Desuden kontaktes turlederen pr. tlf., hvis afbestilling af rejsen sker på afrejsedatoen, således at der ikke ventes forgæves ved afgangen.
 • Refusion ved afbestilling af rejser, sker efter følgende princip: Hvis der findes en anden deltager (erstatningsdeltager), refunderes rejsens pris, dog med fradrag af samtlige omkostninger i forbindelse med skiftet f.x. flybilletter, samt et administrationsgebyr på kr. 500,00. Hvis der ikke kan skaffes en erstatningsdeltager refunderes rejsens pris, dog med fradrag for samtlige faktiske udgifter i forbindelse med rejsen f.x. allerede indgåede aftaler, samt et administrationsgebyr på kr. 500,00.
 • Eventuel refusion af indbetalte beløb sker til det betalingskort, som blev anvendt til indbetalingen af rejsens pris, uanset om betalingskortet tilhører deltageren eller ej.
 • Prisen for rejser til udlandet er baseret på de afgifter, tariffer og valutakurser, som er gældende på annonceringstidspunktet. Dansk Vandrelaug-København tager forbehold for prisstigninger/fald på grund af ændringer i valutakurser, transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter og afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, såsom lufthavns-, start- og landingsafgifter.
  En prisforhøjelse af ovenstående grunde, skal varsles snarest muligt og senest 20 dage før afrejse og kan ikke overstige 8 % af rejsens pris. I modsat fald kan deltageren afbestille rejsen omkostningsfrit, forudsat at deltageren meddeler Dansk Vandrelaug-København om afbestillingen umiddelbart efter underretningen om prisforhøjelsen. Prisfald mindre end 20 dage før afrejse vil ikke blive refunderet. Hvis indenlandske skatter og afgifter til det offentlige nedsættes eller bortfalder inden afrejsen, er Dansk Vandrelaug-København forpligtet til at godtgøre deltageren disse, hvis beløbet overstiger 100,00 kr.
 • Dansk Vandrelaug-København tager forbehold for ændringer i rejsens program under afviklingen af rejsen grundet lokale, vejrmæssige eller andre tvingende forhold. Sådanne ændringer giver ikke ret til hel eller delvis refusion af rejsens pris.
 • Bagagetransport på rejser pr. fly følger flyselskabernes regler herfor. Ved rejser, hvor Dansk Vandrelaug-København samarbejder med et rejsebureau om turen, og hvor bureauet er den tekniske rejsearrangør, gælder handelsbetingelserne for det pågældende rejsebureau.
 1. Vilkår for sommerhuse.
  For disse rejser gælder følgende specielle vilkår angående booking, betaling og eventuel afbestilling:Husene kan bookes af alle medlemmer af Dansk Vandrelaug (DVL).
 • Som Lejer betragtes det DVL-medlem, hvis medlemsnummer oplyses ved bookingen, uanset hvem, der måtte foretage indbetalingerne. Det er således navn, adresse, tlf. og e-mail for DVL-medlemmet, der skal oplyses i forbindelse med bookingen.
 • DVL-medlemmet, som har booket huset, skal altid selv være gæst, dvs. huset må ikke lånes ud til andre.
 • Huset må kun bebos af det antal personer, der er sengepladser til. Antal sengepladser fremgår af beskrivelsen af sommerhuset.
 • Der skal være ryddet op i og omkring huset, og huset skal være rengjort ved afrejse.

Booking, betaling og eventuel afbestilling:

 • Booking sker elektronisk på Dansk Vandrelaugs – Københavns Afdelings bookingsystem Membersite via afdelingens hjemmeside.
 • Ved bookingen betales et depositum på 500,00 kr., som dækker depositum for forbrugsafgifter (el og brænde). Desuden betales lejen for den ønskede periode. Depositum og leje skal betales elektronisk med betalingskort samtidig med bookingen. Først når det samlede beløb er indbetalt, er bookingen registreret, og huset reserveres i DVL-medlemmets navn.
 • Når indbetalingen er modtaget, fremsendes bekræftelse samt link til praktiske oplysninger og oversigtskort. Senest en uge forud for lejeperiodens startdato fremsendes kode til nøgleboks, checkliste for rengøring og forbrugsskema (for el og brænde).
 • Eventuel afbestilling skal ske til sommerhuskassereren på den e-mailadresse, der fremgår af DVL-KBHs hjemmeside. Såfremt afbestillingen sker senest 4 uger forud for lejeperiodens startdato, refunderes depositum og leje fratrukket et administrationsgebyr på 150,00 kr. Såfremt afbestillingen sker mindre end 4 uger forud for lejeperiodens startdato, refunderes alene det indbetalte depositum på 500,00 kr.
 • Senest en uge efter afrejsedatoen indsendes opgørelse over forbrug af el og eventuel brænde til sommerhuskassereren på e-mail-adresse som anført ovenfor. Forbruget modregnes i det indbetalte depositum på 500,00 kr. Ved et eventuelt mindre forbrug udbetales det overskydende depositum. Ved et eventuelt merforbrug, udsendes opkrævning på merforbruget. Såfremt forbrugsopgørelsen ikke modtages inden for den anførte tidsfrist, refunderes det indbetalte depositum ikke.
 • Eventuel refusion af indbetalte beløb sker til det betalingskort, som blev anvendt til indbetalingen af depositum og lejen, uanset om betalingskortet tilhører Lejer eller ej.
 • Dansk Vandrelaug – Københavns Afdeling forbeholder sig ret til at holde Lejer økonomisk ansvarlig for påførte skader, som ikke kan henføres til almindelig slitage og/eller mindre brækage af service. Det anbefales derfor, at Lejer straks melder eventuelle forårsagede skader til sit forsikringsselskab ligesom sådanne skader straks skal meldes til den sommerhusansvarlige på e-mail-adressen: sommerhus-administrator@kbh-dvl.dk

Nærværende version blev vedtaget af DVL-Københavns Afdelingens bestyrelse den 14 december 2022. Versionen erstatter tidligere version fra 14 december 2021

Dansk Vandrelaug – Københavns Afdeling

v/ formand Lis Nielsen,

 

Mortenstrupvej 12,
2970 Hørsholm

e-mail: formand@kbh-dvl.dk

CVR-nr. 30090934 https://dvl.dk/koebenhavn/