Generalforsamling i Viborg afd.

Generalforsamlingen blev holdt 5. marts med besøg af DVL's nye landsformand Dorrit Christensen.

Viborg afdeling holdt generalforsamling tirsdag d. 5. marts i Fælleshuset i Nonbo Hede. Formand Svenne Hansen bød velkommen og rettede en særlig velkomst til DVL’s landsformand Dorrit Christensen, der deltog som gæst.

Formandens beretning

I beretningen fortalte Svenne om en mindre medlemstilbagegang (12 medlemmer) fra 1/1-23 til 1/1-24. Tilbagegangen var dog næsten indhentet, idet der frem til 1/3-24 har været en tilvækst på 10 medlemmer.
I 2023 har vi haft 83 ture, hvori har deltaget samlet 1477 medlemmer og 190 gæster. De har tilsammen gået knap 23.000 km.
Den samlede beretning vil snarest være at læse på referatsiden.

Regnskab

Regnskabet udviste et underskud på knap 13.000 kr. Underskuddet skyldtes først og fremmest, at vi holdt afdelingens 85 års fødselsdag, som kostede 11.200 kr. Derudover har der været ekstraordinære bankgebyret på ca. 1000 kr. på grund af kassererskifte sidste år.

Foreningen har faldende medlemstal, og det kan mærkes på økonomien

Ny landsformand

Dorrit Christensen til generalforsamling
Dorrit Christensen
(Foto: Ulla Jeppsson)

DVL’s nye landsformand fortalte om arbejdet i Styrelsen og især om arbejdet med at få rettet DVL’s økonomi op. Foreningen har faldende medlemstal, og det kan mærkes på økonomien. Som konsekvens heraf har man valgt at lukke medlemsbladet VandreLiv som fysisk blad, det udgives nu kun digitalt.
Der overvejes en ny kontingentstruktur med mulighed for at være medlem på billigere kontingent, men med færre muligheder. Der åbnes for indtægter ved salg af vandreture og vandreidéer gennem Vandrernes Hus. Derudover skal uddannelse og videreuddannelse af turledere styrkes.

Kommende aktiviteter

Vi sender 4 turledere på kommende turlederkursus

Vores almindelige vandreture i weekender og om torsdage fortsætter naturligvis, og derudover fremhævede Svenne bl.a. ferie- og flerdagsture i 2024, at vi sender 4 turledere på kommende turlederkursus og at vi på bestyrelsesplan indleder et samarbejde med Silkeborg og Holstebro afdelinger med henblik på at udveksle idéer til tiltag, der kan højne medlemstilgangen.

Valg

Svenne Hansen blev genvalgt som formand. Birthe Ambrosius og Vagn Olsen genvalgt til bestyrelsen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg. Se den samlede bestyrelse her.
Til DVL’s landsmøde deltager udover Svenne Hansen, Ole Schelde og Vagn Olsen som delegerede.

Referat og øvrige dokumenter fra generalforsamlingen kan findes under menupunktet Medlem > Referater.