Vedtægtsudvalget

Vedtægtsudvalget er sat i verden for at hjælpe styrelsen med at sikre, at der er overensstemmelse mellem bestemmelserne i love og vedtægter. Det nytter jo ikke noget, at lovene siger ét og en vedtægt noget andet om de samme forhold.

Det er bestemt i lovene og standardvedtægterne, at afdelingernes vedtægter skal være godkendt af styrelsen. I praksis overlader styrelsen det til vedtægtsudvalget at foretage gennemgangen af nye afdelingsvedtægter, inden de godkendes.

Når styrelsen beslutter at stille forslag om ændring af love og vedtægter, får vedtægtsudvalget opgaven at formulere de konkrete tekster i forslagene.

Endelig kan lokalafdelingerne spørge vedtægtsudvalget til råds om vedtægtsspørgsmål.


Til sidst det med småt

De faste udvalg er organisatorisk placeret direkte under styrelsen, hvorfor de refererer direkte til den. Udvalgene er derfor rådgivende for styrelsen og er forpligtet til at holde den orienteret om deres arbejde.

Udvalgene fastlægger selv deres arbejdsmetoder under ansvar for de fastsatte mål og for det afstukne budget.

Vedtægtsudvalget

Formålet med vedtægtsudvalget er at påse, at der er teknisk og juridisk sammenhæng imellem de forskellige paragraffer i både DVLs love og standardvedtægterne for afdelingerne. Ligeledes at der er overensstemmelse mellem afdelingernes vedtægter og DVLs love.

Endvidere er formålet at udforme eventuelle vedtægtsændringer.

Udvalgets sammensætning

Der skal være mindst 3 medlemmer i udvalget, bestående af styrelsesmedlemmer og DVL medlemmer. Der tilstræebs en bred sammensætning i forhold til geografi, alder og køn.

Udvalgsformanden skal være et styrelsesmedlem. I specielle tilfælde kan formanden være en person, der ikke er medlem af styrelsen. Dette skal accepteres af styrelsen.

Kommunikation mellem styrelsen og udvalget påhviler udvalgsformanden.