Historiske Vandringer 2023

Dansk Vandrelaug har på årsmødet i 2021 valgt, at det gennemgående tema for næste års vandringer skal handle om Danmarks historie, om at gå på opdagelse i alle egne af landet efter historiske spor i landskaber og i byer.

Middelalderborgen Hammershus. Foto Stefan Asp, Visit Denmark

Middelalderborgen Hammershus. Foto Stefan Asp, Visit Denmark

Intern meddelelse til medlemmerne:

Af Dorrit Christensen

Historiske Vandringer er således vandreture med lokalhistorisk indhold. Vandreturene tilrettelægges med stor variation, så der er vandretilbud til så bred en målgruppe som muligt. Det kan være korte ture, heldagsture, weekendture og vandreferier. Fælles for alle turene er, at ruterne lægges til rette, så deltagerne kan møde spor i landskabet og i byerne, som fortæller noget om Danmarks kulturhistorie, naturhistorie eller kunsthistorie. Det historiske indhold i fx Sønderjylland vil derfor blive meget forskelligt fra det historiske indhold langs Hærvejen, i middelalderens København eller Østjyllands tunneldale.

Ideen og visionen med temaet er at koble vandring sammen med den historiske viden, som findes på museer og lokalhistoriske arkiver. Der lægges derfor op til et samarbejde mellem DVL’s turledere og de lokale museer og arkiver. Turdeltagerne skal naturligvis først og fremmest ud at vandre. Men ideen er, at de derudover kan opleve historiens vingesus lige der, hvor historien er skabt.

Historiske Vandringer kan tilrettelægges med kulturhistoriske, naturhistoriske eller kunsthistoriske temaer. Det kan være kulturhistoriske fund af danefæ, besøg ved lokale helligkilder eller en historisk periode fx middelalderens spor i byer eller vikingespor i landskabet. Et oplagt naturhistorisk tema kan være at se, hvordan istiden har sat sig spor i landskabet. Det kan også handle om menneskeskabte spor i landskabet fx hele Marskegnen. De kunsthistoriske spor vil ofte handle om, hvor og hvordan kunstnere har ladet sig inspirere af naturen fx kunstnerkolonien på Bornholm eller i Skagen.

Formålet med Historiske Vandringer 2023

  • at understøtte befolkningens voksende lyst til vandring
  • at aktivere historieinteresserede i deres lokalområde
  • at give deltagerne et øget lokalt tilhørsforhold via indblik i lokalområdets historie
  • at tilbyde deltagerne sundhedsfremmende fysisk aktivitet, frisk luft og meningsfuldt samvær
  • at styrke samarbejdet med lokale museer og lokalhistoriske arkiver
  • at styrke samarbejdet mellem DVL’s afdelinger
  • at rekruttere nye medlemmer
Kaffepause i morænelandskabet ved Kværs. Foto Peter Steg.
Kaffepause i morænelandskabet ved Kværs. Foto Peter Steg.

Vandreture

Dansk Vandrelaug regner med, at der i 2023 vil blive udviklet og tilbudt ca. 1.000 historiske vandreture rundt om i landet. Alle vandreturene vil blive annonceret i Vandreliv med udførligere beskrivelser på DVL’s hjemmeside.

Der vil blive udbudt to forskellige former for Historiske Vandringer: T-ture og F-ture.

T-ture: Størstedelen af turene vil blive udviklet af DVL’s turledere på egen hånd. Disse ture kaldes temature eller T-ture. De vil blive markedsført bl.a. via lokale nyhedsportaler og i Vandreliv. Turlederne får mulighed for inspiration til deres ture via artikler i bladet, via nyhedsbreve og via webinarer med inspiration til historisk indhold og kildesøgning.

F-ture: 45 ture får særlig opmærksomhed. Disse kaldes F-ture. F står for faglig tyngde, formidling og forankring. F-turene bliver udviklet i samarbejde mellem DVL’s afdelinger og de lokalhistoriske museer og aktører i alle egne af landet. De lokalhistoriske museer har i forbindelse med F-turene rollen som tovholder for samarbejdet om at udvikle F-turen og udarbejde et formidlingsprodukt. F-turene skal nemlig kunne anvendes igen og igen til glæde for historisk interesserede lokale borgere og turister. DVL har søgt og modtaget fondsmidler til dækning af museernes arbejde med F-ture.

Landsdækkende koordinering af Historiske Vandringer 2023

Der er nedsat en koordinationsgruppe med repræsentanter for museerne og Dansk Vandrelaug, som forbereder og koordinerer på landsplan. Så kan temaet blive landsdækkende, selvom alle vandreturene udvikles og planlægges lokalt af DVL’s afdelinger i samarbejde med de lokale museer og arkiver.

Koordinationsgruppens medlemmer:

Steen Kobberø-Hansen, Arne Kopp Sørensen og Dorrit Christensen, DVL;
Mette Klingenberg, Holstebro Museer; Asbjørn Holm, Gram Lergrav Naturhistorie & Palæontologi Museum og Gitte Engholm, Nationalmuseet.

Tovholder for Historiske Vandringer 2023: Dorrit Christensen, christensendorrit@gmail.com.


Find de Historiske Vandringer her


Historiske Vandringer er støttet af Nordea-fonden.

Nordea-fonden støtter På toppen med Dansk Vandrelaug