Ny organisationsplan for Dansk Vandrelaug er på vej 

Jan Svanevik kommer her med sit bud på et slankere, stærkere, nærdemokratisk og udviklingsorienteret Dansk Vandrelaug med basis i styrelsen og andre foras drøftelser det seneste års tid.

Foto Rie Lambæk Mikkelsen

Foto Rie Lambæk Mikkelsen

Af Jan Svanevik, medlem af styrelsen og formand for DVL Sønderjylland 

Det er målet for en ny organisation, som styrelsen lægger op til i omfattende ændringer af foreningens love. 

Ændringerne skal forelægges landsmødet i november 2023. 

Vedtægtsændringerne er grundlaget for styrelsens samlede plan, DVL version 2. 

Styrelsen har i det seneste halve år arbejdet på en lang række initiativer, der skal fastholde og udbygge Dansk Vandrelaug som den førende organisation for vandring, naturoplevelser og friluftsliv i hård konkurrence med selvorganiserende, lokale vandregrupper samt private og offentlige udbydere af vandreoplevelser. 

Styrelsens analyser, herunder en meningsundersøgelse blandt vandrere, viser, at vandrebevægelsen er i vækst, men mange er tilbageholdende med at forpligte sig i en forening. Derfor skal Dansk Vandrelaug i højere grad markere sig som et landsdækkende, sammenhængende netværk, der står for kvalitet. Det gælder de enkelte vandreture, ferierejser, formidlingen af viden om vandring og fællesskabet. 

Stærkere samarbejde mellem afdelingerne 

I organisationsplanen inviteres afdelingerne til større samarbejde indbyrdes, så de kan trække på hinandens erfaringer, lave fælles projekter og sammensætte ledelsen i DVL. De skal ikke være isolerede øer i den samlede organisation. Tværtimod skal DVL være en samlet og handlekraftig aktivitets- og interesseorganisation. 

Et nyt formandssamråd skal have en central placering i organisationen og være et bindeled mellem de 21 afdelinger og styrelsen. Samrådet skal høres i alle væsentlige spørgsmål og i samarbejde med afdelinger opstille kandidater til styrelsen. 

Formandssamrådet skal bestå af afdelingsformænd eller deres stedfortrædere, der er udpeget af afdelingernes bestyrelser. 

Det skal ikke alene styrke rekrutteringen af kandidater til landsledelsen, men også sikre medlemmerne fuld indsigt og indflydelse på, hvem der bliver opstillet til valg på landsmødet. Hidtil er kandidater til styrelsen blevet både opstillet og valgt på selve landsmødet, uden at deres kandidatur er blevet drøftet og vurderet i afdelingerne. 

Kandidater til styrelsen skal offentliggøres på hjemmesiden, inden formandssamrådet træder sammen for at indstille kandidater i maj. 

Formandssamrådet afløser det årlige formandsmøde. Formandsmødet har i de seneste år været sparringspartner for styrelsen, men det har ikke haft formel indflydelse og hjemmel i vedtægterne. 

Medlemmer inddrages 

Styrelsen skal slankes til syv medlemmer mod ni i dag. Den forpligtes til at nedsætte et forretningsudvalg bestående af landsformand, næstformand og sekretariatsleder til at tage sig af den daglige drift af foreningen. Det skal frigøre den samlede bestyrelse til at arbejde mere udviklingsorienteret. 

Styrelsen skal yderligere have tilknyttet et fast strategiudvalg, der skal arbejde med frivilligshedsudvikling og initiativer, der kan tiltrække nye medlemmer og fastholde de nuværende. Udvalget skal inddrage medlemmerne i udviklingen, så de med et lidt forslidt udtryk får et stærkere ejerskab til Dansk Vandrelaug. 

Styrelsen skal også arbejde for, at Dansk Vandrelaug ikke alene er en aktivitetsforening, men også en interesseorganisation for vandring, natur og friluftsliv. Den skal give foreningen en røst i den offentlige debat, når det gælder foreningens interesseområder. 

Færre landsmødedeltagere 

Antallet af landsmødedeltagere begrænses med omkring 20 delegerede. Hensigten er at kvalificere debatten på landsmødet med mere engagerede deltagere. I dag kniber det med at opfylde kvoten af delegerede på mange afdelingers generalforsamlinger. 

I forslaget til vedtægtsændringer indgår også, at frivillige i Dansk Vandrelaug kan honoreres for en særlig indsats som i andre organisationer. 

Dansk Vandrelaug er i dag et levende fællesskab med et netværk af 10.000 medlemmer og hundredevis af turledere og andre frivillige. Skal den position fastholdes og udbygges, kræver det forandring af gamle vaner og procedurer i den 93 år gamle forening. 

Forslaget til vedtægtsændringer og øvrige initiativer er tilgængelige på dvl.dk/vedtægtsændringer2023 med login.


Fakta i forslaget 

De 21 afdelinger i DVL skal knyttes sammen i et indbyrdes samarbejde.

Det årlige formandsmøde afløses af et formandssamråd, som får reel indflydelse og indstiller kandidater til landsledelsen. 

Antallet af medlemmer i styrelsen skæres ned og kandidaterne skal gennem en åben valgprocedure. 

Styrelsen skal arbejde effektivt og udviklingsorienteret med støtte fra forretningsudvalg og strategiudvalg. 

Antallet af landsmødedeltagere skæres ned for at kvalificere debatten på mødet. 

Honorering af frivillige bliver et særskilt punkt på dagsordenen på landsmødet.