Vil du være aktiv i dit lokale friluftsråd?

Resultaterne fra kommunalvalget viser, at mange kommuner har fokus på natur og klima. Dette er en oplagt mulighed for at gøre kommunerne opmærksomme på at forbedre vilkårene for natur og friluftsliv i lokalområderne.

Her er vi på gårdspladsen til Højergård, hvor Anne Marie Overgaard fortæller historien om gården. Foto Lis Mejlby

Her er vi på gårdspladsen til Højergård, hvor Anne Marie Overgaard fortæller historien om gården. Foto Lis Mejlby

Af Ole Bertelsen, bestyrelsesmedlem af det lokale friluftsråd Storkøbenhavn Vest

De lokale friluftsråd arbejder netop for at forbedre disse vilkår, så hvis du har konkrete forslag til forbedringer eller en idé til et lokalt friluftsprojekt (for eksempel en sti, der forbinder by og strand eller et fugletårn i mosen), kan du blive aktiv i dit lokale friluftsråd.

Friluftsrådet repræsenterer 85 landsdækkende friluftsforeninger og har 23 lokale friluftsråd fordelt over alle landets 98 kommuner. Det giver Friluftsrådet en politisk gennemslagskraft, som vi i de enkelte foreninger ikke kan få. Derfor er det vigtigt, at vi er aktive i Friluftsrådet, deltager i arbejdet og får indflydelse på de national- og lokalpolitiske beslutninger, der træffes.

Lokalbestyrelse eller temagruppe

Du kan blive aktiv i de lokale friluftsråd, blandt andet ved på årsmødet at stille op til lokalbestyrelsen eller ved at engagere dig i temagrupper, der arbejder med lokale sager og projekter på initiativ fra lokalbestyrelsen og medlemmerne i de lokale friluftsråd. Hvis du har lyst til at deltage i arbejdet i et lokalt friluftsråd, kan du læse mere på Friluftsrådets hjemmeside eller tilmelde dig direkte på friluftsraadet.dk/nyemedlemmer.

Det eneste, du skal gøre, er at vælge, hvilket lokalt friluftsråd du gerne vil være medlem af, hvor eneste krav er, at du dyrker friluftsliv eller har en særlig friluftsinteresse i lokalområdet. Når du har tilmeldt dig, vil du som medlem af det lokale friluftsråd blive inviteret til dit lokale friluftsråds årsmøde i foråret, hvor du kan stille op som kandidat til bestyrelsen eller tilslutte dig en temagruppe.

I alle lokalbestyrelser er der en formand og kommunekoordinator, og efter behov kan bestyrelsen også bestå af specialposter. På årsmødet fastlægges en plan for det kommende års arbejde og det diskuteres, hvilke fokusområder og temaer der skal arbejdes med. Temagrupper kan løbende oprettes og nedlægges.

Temagrupperne er åbne for alle, der er medlem af det lokale friluftsråd, og der kan også inviteres udefrakommende med særlig viden og interesse for emnet, hvis det findes nødvendigt.

I september 2021 blev Friluftsrådets nye lokale struktur fuldt udrullet. Det betyder, at kredsrepræsentanter og suppleanter ikke længere eksisterer i den nye struktur, men at alle i stedet betragtes som ’medlemmer’.

DVL’s aktive mødes årligt

Vi har i Dansk Vandrelaug hvert år et møde for vores aktive i Friluftsrådet. Vi har den 20.-21. november 2021 holdt møde i Nationalpark Vadehavet, og det næste møde bliver den 19.-20. november 2022 i Nationalpark Skjoldungelandet.

Deltagergruppen vil i fremtiden være Dansk Vandrelaugs medlemmer i bestyrelserne og temagrupperne i de lokale friluftsråd. Desuden vil hver afdeling kunne sende en repræsentant, der varetager kontakten mellem det lokale friluftsråd og afdelingen – nærmere herom senere.

På mødet snakker vi om fælles problemstillinger i de lokale friluftsråd, hører nyt fra Friluftsrådet og DVL samt hører om projekter i det område, hvor mødet holdes. På mødet i Nationalpark Vadehavet hørte vi et spændende indlæg om Tøndermarsk-initiativet suppleret med en fortælling og vandretur på digerne og i Højer. 25 deltagere var med på mødet.

For at følge med i alt hvad Friluftsrådet arbejder med anbefales det at følge med på friluftsraadet.dk – også via deres nyhedsbrev.


Om Ole Bertelsen

Jeg sidder i bestyrelsen i det lokale friluftsråd Storkøbenhavn Vest.

I Vallensbæk kommune sidder jeg i agenda 21-rådet (svarer til grønt råd) som repræsentant for Friluftsrådet. Jeg bliver derfor også inviteret med i forskellige projekter som ny svømmehal, badeanstalt ved havnen, nye grønne stiforløb etc. Jeg følger løbende med i kommuneplaner, lokalplaner m.m. og afgiver høringssvar på vegne af Friluftsrådet, hvor det er relevant.

Jeg repræsenterer også Friluftsrådet i Vallensbæk Moses brugergruppe.

Endelig har vi oprettet temagrupper om Køge Bugt Strandparks udvikling, etablering af ridestier på tværs af kommunerne, omlægning af Store Vejleå m.m.