Vil du være aktiv i dit lokale friluftsråd?

85 friluftsforeninger er medlem af Friluftsrådet, og det giver paraplyorganisationen en politisk gennemslagskraft, som de enkelte foreninger umuligt kan have alene. Derfor er det vigtigt, at vi er aktive i Friluftsrådet - deltager i arbejdet og får indflydelse på de beslutninger, der træffes.

Aktivitet er bedre end inaktivitet. Foto og grafik Jens Arrent

Aktivitet er bedre end inaktivitet. Foto og grafik Jens Arrent

Af Ole Bertelsen, bestyrelsesmedlem i Storkøbenhavn Vest

Oplever du, at friluftslivet har dårlige vilkår i det område, hvor du bor eller dyrker friluftsliv? Har du et lokalt friluftsprojekt, som du gerne vil have udført?

Kontakt dit lokale friluftsråd, som vil undersøge mulighederne for at oprette en temagruppe, der kan arbejde med din sag/projekt. En sti i dit nærområde, et fugletårn i mosen, et naturprojekt eller noget helt fjerde?

Måske har dit lokale friluftsråd allerede oprettet nogle temagrupper, som du kan tilmelde dig alt efter dine interesser, så sagen/projektet er tættere på at blive realiseret.

Vær medlem hvor som helst

Friluftsrådet har 23 lokale afdelinger i hele landet, hvor du kan være aktiv. Hvis du har lyst til at deltage i arbejdet i et lokalt friluftsråd, kan du læse mere på friluftsraadet.dk/vaer-med-lokale-friluftsraad eller tilmelde dig direkte på friluftsraadet.dk/nyemedlemmer.

Du skal blot vælge, hvilket lokalt friluftsråd du gerne vil være medlem af. Det er ikke længere et krav, at man skal bo i en af kommunerne, som det lokale friluftsråd omfatter – man kan blot tilmelde sig der, hvor man har en særlig friluftsinteresse.

Den nye struktur i de lokale friluftsråd vil være fuldt udrullet i løbet af foråret 2021, hvor der holdes årsmøde efter de nye regler. Man er medlem af det lokale friluftsråd, når man har tilmeldt sig som nævnt overfor. Kredsrepræsentanter og suppleanter eksisterer ikke længere, alle betragtes i stedet som ’medlemmer’.

Stort behov for repræsentanter

I mit lokale friluftsråd, Friluftsrådet Storkøbenhavn Vest (der omfatter 8 vestegnskommuner), er vi i hver kommune i gang med at skrive til alle foreninger, der er medlem af Friluftsrådet, for at opfordre til at være aktiv i det lokale friluftsråd.

Men det er jo langtfra alle foreninger, der har en afdeling i hver kommune. I Dansk Vandrelaug har vi 20 afdelinger, men der er 94 kommuner. Derfor vil Dansk Vandrelaug ikke få en direkte invitation i mange kommuner. Det er derfor ekstra vigtigt, at I tilmelder jer, hvis I har lyst til at deltage i arbejdet i det lokale friluftsråd.

Se, hvornår der afholdes årsmøder i de lokale friluftsråd her.

Stor indflydelse

Som medlem af det lokale friluftsråd, vil du blive inviteret til dit lokale friluftsråds årsmøde i foråret, hvor du kan stille op som kandidat til bestyrelsen eller tilslutte dig en temagruppe. I alle lokalbestyrelser er der formand og kommunekoordinatorer, og efter behov kan bestyrelsen også bestå af specialposter.

I mit lokale friluftsråd skal vi vælge 8 kommunekoordinatorer samt en formand, der sammen udgør bestyrelsen.

På årsmødet fastlægges en plan for det kommende års arbejde, og det diskuteres, hvilke fokusområder og temaer der skal arbejdes med. Temagrupper kan løbende oprettes og nedlægges. Temagrupperne er åbne for alle, der er medlem af det lokale friluftsråd, og der kan også inviteres udefrakommende med særlig viden og interesse for emnet, hvis det findes nødvendigt.

Vi har i Dansk Vandrelaug hvert år et møde for vores p.t. 45 aktive i Friluftsrådet. Det næste møde bliver den 20.-21. november 2021 i Nationalpark Vadehavet. Her snakker vi om fælles problemstillinger i de lokale friluftsråd, hører nyt fra Friluftsrådet og hører om projekter i det område, hvor mødet holdes.

For at følge med i alt, hvad Friluftsrådet arbejder med anbefales det at tjekke friluftsraadet.dk løbende samt tilmelde sig deres nyhedsbrev.

Se, hvordan vi ellers arbejder sammen med Friluftsrådet her.


Om Ole Bertelsen

Jeg sidder i bestyrelsen i det lokale friluftsråd Storkøbenhavn Vest.

I Vallensbæk kommune sidder jeg i agenda 21-rådet (svarer til grønt råd) som repræsentant for Friluftsrådet. Jeg bliver derfor også inviteret med i forskellige projekter som ny svømmehal, badeanstalt ved havnen, nye grønne stiforløb etc. Jeg følger løbende med i kommuneplaner, lokalplaner m.m. og afgiver høringssvar på vegne af Friluftsrådet, hvor det er relevant.

Jeg repræsenterer også Friluftsrådet i Vallensbæk Moses brugergruppe.

Endelig er jeg med i en gruppe om Køge Bugt Strandparks udvikling sammen med Danmarks Naturfredningsforening.

I det lokale friluftsråd arbejder vi med etablering af ridestier på tværs af kommunerne, omlægning af Store Vejleå m.m. – emner, som i fremtiden vil blive behandlet i temagrupper.